Friday, April 10, 2020

Pancha sath Peeda Roopini


பஞ்சாஸ1த்பீட2 ரூபிணி
Pancha sath  Peeda  Roopini
Goddess  with form of  fifty  peedas

By
Muthuswami  Deekshitar

Translated  by
P.R.Ramachander


- ராக3ம் தே3 கா3ந்தா4ரம் - தாளம் ஆதி3
Ragam Deva Gandharam  , Thalam  aadhi

பல்லவி
பஞ்சாஸ1த்பீட2 ரூபிணி மாம்
பாஹி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்1வரி

Pallavi
Panchasath peeda  roopini, maam
Pahi   sri  Rajarajeswari

Oh Goddess with form of fifty peedas,
Protect me , Oh Rajarajeswari

அனுபல்லவி
பஞ்ச 3ஸா1க்ஷரி பாண்ட்3 குமாரி
பத்3 நாப4 ஸஹோத3ரி 1ங்கரி
Anupallavi
Pancha  dasakshari , pandya  kumari,
Padmanabha   sahodhari , Sankari

Oh Goddess  with fifty letters, daughter of Pandya king,
Sister  of lord Padmanabha, The consort  of Sankara

சரணம்
தே3வி ஜக3ஜ்ஜனனி சித்3ரூபிணி
தே3வாதி3 நுத கு3ரு கு3 ரூபிணி
தே31 கால ப்ரவர்தினி
மஹா தே3 மனோல்லாஸினி நிரஞ்ஜனி

Charanam
Devi , Jagat Janani, Chith roopini,
Devaadhi   nutha  Guru Guha  Roopini,
Desa  Kala  Pravardhani,
Maha deva Mano ullasini, Niranjani

Oh Goddess , mother of universe having a divine form,
Who  has form of Guru guha, and is prayed to by Devas,
Who augments space   and   time,
Who enthuses mind of Lord shiva, and who is spotless
 
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
தே3 ராஜ முனி ஸா1 விமோசனி
தே3 கா3ந்தா4 ராக3 தோஷிணி
பா4 ராக3 தாள விஸ்1வாஸினி
4க்த ஜன ப்ரிய 2 ப்ரதா3யினி

Madhyama kala   Sahithyam

Deva  Raja muni  saapa  vimochani.
Deva  Gandhara Raga  thoshini,
Bhaava Raga Thala viswasini,
Bhaktha  jana priya phala  pradhayini

Gooddess who freed king of devas  from curse  of the sage,
She who is pleased with Deva Gandhara  Raga (With tune of  devas  and Gandharwas)
She who believes  in mood  , tune and rhythm ,
And she  who grants results liked by  devoteesThursday, April 9, 2020

Sri Madhura Nayaki Madhura Gaana Panchakam by Aandavan Pichai


Sri  Madhura  Nayaki  Madhura  Gaana  Panchakam
ஸ்ரீ மதுரா நாயகி  மதுர கான பஞ்சகம்

(Sweet five  songs about   the   sweet goddess  )

By
AAandaan Pichai

Translated  by
P.R.Ramachander

( million  thanks to  my face book friend Hariharasubramanian Venkatasubramanian   who brought this great prayer to my notice.I could not  see any reference  to these  great songs  on line)

“Aandaan Pichai is a contemporary woman composer who composed in Telugu, Tamil and Sanskrit. It is said that her vision of Lord Muruga was the impetus behind her compositions. One of the well known songs for all us “Ullam Urugudhayaa” was composed by you but got lot popular after TMS sang that song. She is also an ambal upasaki. She has composed a Tamil version of Soundarya Lahari. It is believed that she composed a poem on ambal while she was delivering her child!
       At one time   Smt  Sivananda  Vijayalakshmi  Saraswathi   and her parents  once took Smt.Aandaan Pichai  to Madhurai  Meenakshi temple ,When they were  standing in front  of  the sanctum of the temple, it seems Goddess  Meenakshi in her emerald form came  out  and requested her  to sing about her and Smt Aandaan pichai   entered in to trance and sang these   songs, in spite of the fact that she did not know  Sanskrit. It seems at that time   the priest came out  with a plate  and orange fruit rolled out   and fell in to the hand  of Smt.aAandaan Pichai .These facts were informed by  Smt Kalpagam Srinivasan,  the daughter of Smt Aandaan pichai )


1.  Markathangi, Mathangi

ராகம் :-- ஆபோகி தாளம் :-- ஆதி
Ragam  Aabhogi  , Thalam Aadhi

பல்லவி :--
மரகதாங்கி மாதங்கி மனோன்மணி
மாமவ மீனாக்ஷி அம்ப
-- மரகத

Pallavi
Marakathangi  , Mathangi*, manomamani,
Mamava, Meenakshi  , Amba(Marakatha)

Oh Goddeess  who has emerald like body , Oh Matangi* , Oh gem of the mind,
My Meenakshi, My mother
*One of the Maha Vidhyas

அனுபல்லவி
ஸுரவனி தார்ச்சித சரணஸரோருஹே
ஸுகுண பக்த ஜன ஹ்ருதய கமலக்ருஹே
-- மரகத

Anupalallavi
Sura vanitharchitha charana   saroruhe  ,
Suguna  Bhaktha  Jana Hrudaya  Kamala  Gruhe(Marakatha)

Oh Goddess who has  lotus like feet worshipped by  Deva  Maidens,
Oh lotus like home   which is the mind of  good natured devotees

சரணம்
ராஜ ராஜேச்வரி ராஜமதாங்கி
ராகா சந்த்ர ஸமானமுகி
பீஜாக்ஷரி பிந்து மத்ய நிவாஸினி
ப்ரஹம்ம விஷ்ணு ஸதி ஸேவித விச்வாஸினி
-- மரகத

Charanam
Raja Rajeswari, Raja Mathangi ,
Raka Chandra   samana  mukhi,
Bheejakshari, Bindu Madhya   nivasini,
Brahma Vishnu   sathi sevitha  Viswasini(Charanam)

Oh Goddess  of king of kings, Oh Royal  Mathangi,
Who has a    face  like    a bright   full moon
Who is her root letters, who lives in centre  point of Sri chakra,
Who is goddess  of the universe served by wives of  Brahma and Vishnu
 2.Madhura  pura  Vasini

ராகம் :-- கல்யாணி தாளம் :-- ஆதி
Ragam-Kalyani Thalam aadhi

பல்லவி
மதுராபுர வாஸிநி ( அம்ப ) -- மாதங்கி
மதுசூதன் ஸோதரி அம்ப
-- மதுரா

Pallavi
Madhurapuri  Vasini(Amba)  Mathangi
Madhu Sudhana Sodhari  , Amba(Madhura..)

Oh mother  who lives in city of Madhurai, Oh Mathangi,
Oh sister of killer of Madhu, Oh mother

அனுபல்லவி
சதுரானன வந்திதே சியாமளே
சரதிந்து முகி சரணாகத ரக்ஷி
-- மதுரா

Anupallavi
Chathuranana  Vandithe  , Shyamale ,
Sarad indhu mukhi   saranagatha Rakshi(Madhuraa..)

Goddess  saluted by  lord Brahma,  who is the black  goddess,
One who has face like   autumn moon, , protect those  who come to surrender  to you

சரணம்
காமித பலதாயகி ஸ்ரீ கதம்பவன நாயகி
காஞ்சனமாலா கன்யே சிவகாமேச்வரி காமினி
ஸ்ரீ மீனலோசனி ச்ருத ஜனபாலினி
ஸ்ரீ சக்ர வாஸினி சின்மயரூபினி
-- மதுரா

Charanam
Kamitha phala   dhayaki, Sri Kadhmbha vana  nayaki,
Kanchana  mala kanye , Shiva kameswara  Kamini,
Sri Meena lochani, Srutha  Jana  Palini,
Sri Chakra vasi  , chinmaya  roopini(Madhuraa..)

She who gives desired result, she who lives in  forest of  kadhamba trees
She who wears  golden necklace , She who is a maiden , she who is darling of Shiva the  God of passion
She who has  fish like eyes, She who looks after  those   who depend on her
She who lives in sri Chakra , she whose form is pervaded  with divinity.


3.Meena  lochani

ராகம் :-- வராளி தாளம் :-- ஆதி
Ragam Varali   Thalam aadhi

பல்லவி
அம்ப மீனலோசனி
அகிலாண்ட கோடி ஜனனி
-- அம்ப

Pallavi
Amba  Meenalochini ,
Akhilanda  koti janani(Amba..)

Oh mother   who has  eyes  resembling fish
Mother  of the crores  of the entire  universe

அனுபல்லவி
சம்பரவைரி ஜனக ஸஹோதரி
சும்ப நிசும்பாஸுர ஸம்ஹாரி
தும்புரு நாரத கான ப்ரியகரி
கதம்ப வனகரி கருணாகரி ஜகதம்பா
-- அம்ப

Anupallavi
Sambara vairi  janaka  sahodhari,
Shumbha  nishumbasura samhaari,
Dumburu   Narada Ghana priyakari
Kadamba  vana kari  , karunakari , jagadamba(Amba..)

Sister  of father  of enemy  of Sambara*
The killer  of Rakshasas  called Shumbha   and nishmbha
She who likes   the music of  Dhumburu and Narada,
She who made Kadhamba  forest,She who is  n merciful, the mother  of universe
  *Pradhyumna

சரணம்
தேவி பவாஜி த்ருபுவன ஜனனி
ஸேவித ஜன பரிபாலினி நளினி
பாவித ஹ்ருதயாம் போஜ நிவாஸினி
கோவிந்த ரூபிணி குமார ஜனனி
-- அம்ப

Caranam
Devi  Bhavajith  bhuvana  jananani
Sevitha  jana  paripalini  , nalini
Bhavitha nrudayambhoja nivasini
Govinda roopini.kumara  janani(Amba…)

Oh Goddess  who is mother of the world which won over karma,
She who looks after  those who serve her , she who is tender,
She who lives  in lotus like heart of those   who think about her,
She who has  form of Krishna, She who is mother of shanmukha(Amba..)

 
4.   Sri  Meenakshi

ராகம் :-- தோடி. தாளம் :-- ஆதி
Ragam –Thodi     Thalam Aadhi

பல்லவி
ஸ்ரீ மீனாக்ஷி ச்ரிதஜன ரக்ஷகி
ஸ்ரீ ராஜ ராஜேச்வரி க்ருபாகரி
-- ஸ்ரீ மீனாக்ஷி

Pallavi
Sri Meenakshi   sritha jana  Rakshaki
Sri  Raja rajeswari  , krupakari(Sri Meenakshi)

Goddess  Meenakshi  , she who protects  those who depend on her,
The goddess of king of kings , she who shows kindness

அனுபல்லவி
பூமி நாத மாதவ ஸோதரி
ஸோம ஸுந்தர ஹ்ருதய மனோகரி
-- ஸ்ரீ மீனாக்ஷி

Anupallavi
Bhoomi nadha  Madhava  Sodhari
Soma sundara  Hrudaya  Manohari(Sri Meenakshi..)

The lord of earth, Sister  of Madhava ,
She who has stolen   the mind of  Lord Somasundara

சரணம்
மதுராபுர வாஸினி மனோன்மணி
மலயத்வஜ ஸுதே மாதங்க கன்யே
விதி பூஜிதபத கமலே விமலே
விச்வ மங்கள லீலே ஜெய ஸ்ரீ ச்யாமளே
-- ஸ்ரீ மீனாக்ஷி

Madhura pura vasini, manonmani
Malaya dwaja   Suthe, Mathanga kanye
Vidhi  poojitha padha kamala vimale
Viswa mangala leele  Jaya sri  Shyamale(Sri  Meenakshi  ..)

She who lives in town of Madhurai , the gem of the mind
Daughter  of Malaya Dhwaja  Pandya, The daughter of   sage Mathanga
Lotus like one who is worshipped  by Lord Brahma, Oh pure one
Goddess who does auspicious   sports  in the world, Hail  Oh Goddess who is black

5.Saranagatha

ராகம் :--காம்போதி தாளம் :-- ஆதி
Ragam Khambodhi Thalam aadhi

பல்லவி
சரணாகத வத்ஸலே -- அம்ப
ஸ்ரீ ச்யாமளாம்பிகே ஸ்ரீ சக்ர நாயிகே
-- சரணா

Saranagatha  vathsale-Amba,
Sri  Shyamalambike, Sri  Chakra  Nayike(Saranaa)

Goddess   who likes those who surrender, The mother
The Mother  who is black, the  goddess  of Sri Chakra

அனுபல்லவி
கருணாகரி சங்கரி கமல தளநேத்ரி காத்யாயினி
தருணி மணிநித்ய கல்யாணி சுகபாணி
கதம்ப வன வாஸினி கல்மல கல்மஷ நாசினி
-- சரணா

Anupallavi
Karunakari , Sankari, Kamala Dala nethri, Kathyayani,
Tharuni mani, Nithya  Kalyani, Sukha  Pani
Kadhamba  vana vasini, kalmala  , kalmasha  nasini(Saranaa,,)

She who shows kindness , the consort of Shiva, She who has  lotus petal like eyes, the daughter of sage Kathyayna
Gem of a young girl, She who is ever  auspicious, She who has parrot in her hand
She who lives  in Kadamba  forest, She who is splendorous and one who destroys dirt

சரணம்
ரதிகோடி ஸௌந்தர்ய லாவண்ய சாலினி
ரமணீய குண்டல நவமணி மாலினி
அதிமதுரா சாபினி அமிதப்ரதாயினி
அகிலாண்ட ஜனனி அனுக்ரஹம் தேஹிமே
-- சரணா

Rathi koti  saundarya   lavanya  salini,
Ramaneeya  kundala navamani  malini,
Adhi madhuraa  chapini, amitha  pradhayini
Akhilanda  janani, anugraham  dehi may(SAranaa..)

She who is as pretty  as  crores  of rathis*
She who wears pretty ear globes and necklace  of new gems
She   who is very sweet one who grants too much
The mother of  entire  universe, please  grant me blessing
  *The wife  of Manmatha


Tuesday, March 31, 2020

Illai, illai amma

Illai, illai amma

By
Oothkadu Venkade Subba Iyer
Translated by
P.R.Ramachander
(This song is the reply by Lord Krishna to the accusations made by the Gopis in the sing “Thaye Yasoda”)

Raga Mohanam
Thalam

Pallavi

Illai, illai ,amma
Ithanai per solvadellam athanayum poyye

Anupallavi
Thollai ivvargalukku chonnar , innavargal yarum,
Thunivaaga poyyai chaonnar, aanalum kelum,
Allai ninra thozhargalai kettu parum-kettu,
Aana pinnar dandanigal vena vari tharum

Charanam
1.Naalu pergal ketka cholla naanam aguthendrar, antha,
Nangayar perum kootathil cholli nindrar,
Malayittavan pol vayil mutham itten enrar, antha,
Vazhakkam ariveno Amma, varthyai nambathe chumma

2.Virunthinar vayil poosa vennai kaanuma,
Venni poosum varai avar thoonga venuma,
Marunthukkum pagalil neyyum vadiyuma-intha,
Vaarthayinai kettu neeyum nambalaguma

3.Thannillam marantha antha pennai kelu, , etho,
Dayaval konanthu viiten antha naalum,
Indru ithai maranthu inge vandu chonnalum,
Yen antha pennai kooti vara kanum athai kelum.

4.Pillai killi viten endru chonnar andha paavai,
Venum endral nandrai parum yen kayyai,
Ulla nagam ondru kooda kayil illai,
Unmai endru nambiinaalo ondrum illai Amma

5.Aarum illa neram parthu innarin veetu,
Amme amme endru kathum kural kettu , antha
Kaarilam kandru ootta thavippathai parthu,
Kandrukku koduthenmma , kathayai nambbathe summa

6.Vaayil vennai vaithindal pesa varuma , antha,
Vazhakkam meyyal runthal kovam varuma,
Thaayana unnidam vanthu solla venuma,
Thavam seythum ivarukku pen illai poduma?

7. Aadina panthai olithu allal cheythaar,
Ariyene endru sathiyam cheythaar,
Thedina pandulku sari vennai tharum endren , athaith
Thiruttu thanam endru choilli karuthai maraithare thalli

8.Athai veetu vazhi ketten , athu anaithum mey thaan,
AAthan karai vazhi ketten , athanayum mey thaan , nillaa,
Muthathukku vazhi ketten, Amma aanal ival,
Muthathukku endru sonnal , Chithathukkul enna thano?

English Translation

Pallavi

No, no, Mummy,
All that these people have told is a lie.

Anupallavi

They said that there was trouble for them but,
All of them are lying with courage, but any way listen,
Please enquire with my friends, who stood there,
And if found true, give me all punishments that you want

Charanam

1. They told they felt shy to tell before four people,
But those girls have told it now before a crowd,
They told that I kissed them in the mouth like a husband,
Please tell mother whether I know about this rule,
And Oh mother do not believe them just like that.

2. Would there be butter to apply in the mouth of guests,
Would the guests sleep till butter is applied,
Would the ghee drop from the moth during day time,
Should you believe in these words?

3.Please ask the girl who forgot herself ,
For obscure mercy I brought her here on that day
Today though she tells here forgetting that,
Why she did not bring the girl with her. Ask?

4.They told that I have pinched a baby,
If you want please examine my hands,
None of my fingers have nails,
If you believe it is true, there is nothing there mummy

5.Seeing that nobody is there in that person’s house,
And hearing the sound “Amme, Amme” and seeing,
That little calf was having trouble to feed,
I gave milk to that calf, Please do not believe their story.

6.If we keep the butter in our mouth, would be able to talk?
If that is a practice , would one get angry,
Should this be told to you who is a mother,
And you know , in spite of penance , they do not have a daughter?

7.She hid the ball that I was playing and troubled me,
She hid it and took an oath she does not know,
I ask her equivalent butter for the ball and she,
Told that it is theft and hid its meaning , mother.

8.I did ask way for aunt’s house, that is true,
I asked way to the river bank, that is true,
I asked way to moon light court yard*, But she is,
Telling that is for kissing, Mother I do not know hat is in her mind?
*Court yard in Tamil is mutram and kiss in mutham