Friday, June 29, 2018

GAALINE POYA=By Annamayya


ANNAMAYYA KIRTHANA – అన్నమయ్య కీర్తన
Translated into English by Shaila Chandra  http://thoughtsaladforyou.blogspot.in/

GAALINE POYA గాలినే పోయ
[In this kirtana, Annamayya is expressing his desperation for liberation.]

పల్లవి
గాలినే పోయ గలకాలము
తాలిమికి గొంతయు బొద్దులేదు
gAlinE pOya galakAlamu
tAlimiki goMtayu boddulEdu

I have become aimless All the Time!
[Gaali means air or wind and also spirit or ghost. We can guess two meanings here:
1.       ‘I have become air’ that means I have become aimless like wind
2.      ‘I have become a ghost’ that means I have become ignorant without discrimination
I preferred to use aimless here for my understanding]
There is not even a little time for Patience!
[I can not wait to wake up now]

చరణం 1
అడుసు చొరనే పట్టె నటునిటు గాళ్ళు
గుడుగుకొననే పట్టె గలకాలము
ఒడలికి జీవుని కొడయడైనహరి
దడవగా గొంతయు బొద్దులేదు
aDusu coranE paTTe naTuniTu gALLu
guDugukonanE paTTe galakAlamu
oDaliki jIvuni koDayaDainahari
daDavagA goMtayu boddulEdu

(All the time) Was spent to allow mire into the feet on both sides!
[The mire here may be sins accumulated by aimless and desirous wandering]
All the Time was spent just to wash it off!
Hari is the possessor of the body and the soul!
There is not even a little time to Delay!
 [thadavu =  delay; thadavagaa = to delay
It is time to realize Him now without any bit of further delay]

చరణం 2
కలచి చిందనే పట్టె గడవగ నించగ బట్టె
కలుషదేహపుబాధ గలకాలము
తలపోసి తనపాలి దైవమైన హరి
దలచగా గొంతయు బొద్దులేదు
kalaci ciMdanE paTTe gaDavaga niMcaga baTTe
kaluShadEhapubAdha galakAlamu
talapOsi tanapAli daivamaina hari
dalacagA goMtayu boddulEdu

(All the time) Was spent to worry and spill! It was spent to fritter and fill!
[All the time was spent to fret and cry and to spend foolishly and fill up again]
All the Time was spent only the suffering of this tainted body!
To contemplate on Hari the God to his own effect!
There was not even a little time to Ponder!

చరణం 3
శిరము ముడువబట్టె చిక్కుదియ్యగ బట్టె
గరిమల గపటాల గలకాలము
తిరువేంకటగిరి దేవుడైనహరి
దరిచేరా గొంతయు బొద్దులేదు  
Siramu muDuvabaTTe cikkudiyyaga baTTe
garimala gapaTAla galakAlamu
tiruvEMkaTagiri dEvuDainahari
daricErA goMtayu boddulEdu

(All the time) Was spent to do the hair! And was spent to untangle!
All the Time was spent in honour and deceit (being lofty and crafty)!
Hari the God on the revered Mount Venkata!
There is not even a little time to Approch (Him)!
 [I can not wait to reach Hari]

BRAHMA KADIGINA PAADAMU-By Annamayya


ANNAMAYYA KIRTHANA – అన్నమయ్య కీర్తన
Translated into English by Shaila Chandra  http://thoughtsaladforyou.blogspot.in/

BRAHMA KADIGINA PAADAMU బ్రహ్మ కడిగిన పాదము
[In this kirtana, Annamayya is praising the Lord’s revered Feet in different ways finally as the only place for salvation]

పల్లవి
బ్రహ్మకడిగిన పాదము  
బ్రహ్మము దానె నీ పాదము
brahmakaDigina pAdamu
brahmamu dAne nI pAdamu

(These) Feet washed by Brahma!
[Brahma = One among the Supreme Trinity; the God of creation]
The Feet themselves are the Supreme Self!

చరణం 1
చెలగి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము
బలితల మోపిన పాదము
తలకక గగనము తన్నిన పాదము
బలరిపు గాచిన పాదము
celagi vasudha golicina nI pAdamu
balitala mOpina pAdamu
talakaka gaganamu tannina pAdamu
balaripu gAcina pAdamu

Your Feet pleasingly scaled the Earth!
[Mention of Vamanavathara which is one of the incarnations of Lord Vishu where he appeared in a dwarf form and measured the Earth in one step]
The Foot placed on Bali’s head!
[Bali =  a bountiful demon king]
The Foot kicked the sky without fear!
 [Thalakaka = with out fear]
The Feet that protected Devendra!
[Balaripu =  bala-mighty/ripu-enemy; One who is having a mighty enemy; They mighty demon king Bali is Devendra’s enemy.]

చరణం 2
కామిని పాపము కడిగిన పాదము
పాముతల నిడిన పాదము
ప్రేమపు శ్రీసతి పిసికెడి పాదము
పామిడి తురగపు పాదము
kAmini pApamu kaDigina pAdamu
pAmutala niDina pAdamu
prEmapu SrIsati pisikeDi pAdamu
pAmiDi turagapu pAdamu
an ignorant/illeterate man's mind is on these feet.

The Feet that cleansed the sins of Ahalya!
[Kamini =  desirous woman; Ahalya desired for Indra in the form of her husband Gouthama rishi]
The Foot that was layed on the Serpent!
 [Lord Vishnu in His reincarnationo as Sri Krishna stook on the sepent king Kaliya and performed dance]
The Feet that his consort Goddess Lakshmi does comfort (massage)!
[Sri = Goddess of Wealth, Lakshmi; sathi = consort]
The Feet that rub the fearsome horse!
[paamu = rub ; turagamu =  horse. May be the mention of Kalki Avathara here.]

చరణం 3
పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల
వర మొసగెడి నీ పాదము
తిరు వేంకటగిరి తిరమని చూపిన
పరమ పదము నీ పాదము  
parama yOgulaku pari pari vidhamula
vara mosageDi nI pAdamu
tiru vEMkaTagiri tiramani cUpina
parama padamu nI pAdamu

To the pinnacle of saints in many different ways
The Feet of You that grant boons!
The Feet that showed that the revered Mount Venkata is only Steadfast!
The Ultimate Desitination is Your Feet!
[To attain the ultimate destination for salvation Thir Venkatagiri is the only stable place.]


Wednesday, June 20, 2018

NEYYAMULALLO-Annamayya


ANNAMAYYA KIRTHANA – అన్నమయ్య కీర్తన
Translated into English by Shaila Chandra  http://thoughtsaladforyou.blogspot.in/

NEYYAMULALLO నెయ్యములల్లో
[In this kirtana, Annamayya is describing the separation and union of Sri Venkatesha and His consort Alamelmanga.]


పల్లవి
నెయ్యములలో నేరెళ్ళో
వొయ్యన వూరెడి వువ్విళ్ళో
neyyamulalO nEreLLO
voyyana vUreDi vuvviLLO

(Their love and romantic activities are so sweet as the jamun fruits!
[Alla Neredu = black jamun fruit – It is also a folk mode of expression being recited by young girls in moonlit nights]
(Causes) slowly exuding quests and zeal!
[By thinking about their romance zeal slowly exudes]

చరణం 1
పలచని చెమటల బాహుమూలముల
చెలములలోనా జెలువములే
ధళధళమను ముత్యపు జెరగు సురటి
దులిపేటి నీళ్ళ తుంపిళ్ళో
palacani cemaTala bAhumUlamula
celamulalOnA jeluvamulE
dhaLadhaLamanu mutyapu jeragu suraTi
dulipETi nILLa tuMpiLLO

The armpits with thin sweats
Beauty in those springs
[There is beauty spilling in the springs of soft sweat in Her armpits]
The fanning of sparkling pearly hem of sari
Spraying drops of water
[She is fanning with her pearly embedded glitting hem of Her sari and lo how the droplets of her sweat being whisked]

చరణం 2
తొటతొట గన్నుల దొరిగేటినీళ్ళ
చిటిపొటి యలుకలు చిరునగవే
వట ఫలంబు నీ వన్నెల మోవికి
గుటుకల లోనా గుక్కిళ్ళో
toTatota gannula dorigETinILLa
ciTipoTi yalukalu cirunagavE
vaTa PalaMbu nI vannela mOviki
guTukala lOnA gukkiLLO

Tears falling from quivering eyes
Small huffs and slick smiles
[The tears falling from her quivering eyes indulge in little huffs and light smiles]
Your colourful lips like banyan fruit
(Makes) Noise in gulping down
[Your banyan fruit like red lips makes Him to gulp down in eagerness]

చరణం 3
గరిగరికల వేంకటపతి కౌగిట
పరిమళములలో బచ్చనలు
మరునివింటి కమ్మనియంప విరుల
గురితాకులినుప గుగ్గిళ్ళో  
garigarikala vEMkaTapati kaugiTa
parimaLamulalO baccanalu
maruniviMTi kammaniyaMpa virula
guritAkulinupa guggiLLO

In the rugged grassy embrace of Lord Venkata
Uniting in those fragrances
[Garagarikala=Mentioning His hairy, ornamented chest]
Of the pleasing flowery arrows of the Cupid’s bow
Are those the targeted strikes or (hurls of) iron balls
[The soft flowery arrows of Cupid feels like hard hits of iron balls during their natural romance]


DEVA DEVAM BHAJE-Annamayya


ANNAMAYYA KIRTHANA – అన్నమయ్య కీర్తన
Translated into English by Shaila Chandra  http://thoughtsaladforyou.blogspot.in/

DEVA DEVAM BHAJE దేవ దేవం భజే
[In this kirtana, Annamayya is comparing the sports of Lord Sri Krishna with the nine precious gems.]


పల్లవి
దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం
రావణాసురవైరి రణపుంగవం
dEvadEvaM BajE divya praBAvaM
rAvaNAsuravairi raGu puMgavaM
देव देवं भजे दिव्यप्रभावम्
रावणासुरवैरि रणपुङ्गवम्

I revere the God of Gods! The Splendorous Influential!
The Foe of demon Ravana! The Battle Bull (Eminent in War)!

చరణం 1
రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహుం నీలాభ్రకాయం
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం
rAjavara SEKaraM ravikula sudhAkaraM
AjAnu bAhuM nIlABra kAyaM
rAjAri kOdaMDa rAjadIkShA guruM
rAjIva lOcanaM rAmacaMdraM
राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं
आजानुबाहु नीलाभ्रकायम्
राजारि कोदण्ड राज दीक्षागुरुं
राजीवलोचनं रामचन्द्रम्

The Apex of Best Kings! The Moon of the Sun Dynasty!
The Long Armed (arms that reach knees)! The Blue-cloud (cloured) Bodied!
The Teacher of Initiation to the bow of the Enemy of the Kings (Parashurama)!
The Lotus-Eyed! The Pleasant Moon (Rama)

చరణం 2
నీలజీమూత సన్నిభశరీరం
ఘనవిశాలవక్షం విమల జలజనాభం
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం
nIlajImUta sanniBa SarIraM Gana vi-
SAla vakShasaM vimala jalaja nABaM
kAlAhi naga haraM dharma saMsthApanaM
BU lalanAdhipaM BOgaSayanaM
नीलजीमूत सन्निभशरीरं घनवि-
शालवक्षं विमल जलजनाभम्
तालाहिनगहरं धर्मसंस्थापनं
भूललनाधिपं भोगिशयनम्

The Blue-Cloud like Bodied! The Massive
Broad Chested! The Unblemished! The Water Born (Lotus)-Navelled!
The Destroyer of slithered mountain-like Palmyrah Trees! The Establisher of Righteousness!
[thaala = palmyrah; ahi = snake; naga = mountain]
The Lord of Earth-Daughter (Sitha)! The Resting on Serpent!

చరణం 3
పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం  
paMkajAsana vinuta parama nArAyaNaM
SaMka rArjita janaka cApa daLanaM
laMkA viSOShaNaM lAlita viBIShaNaM
vEMkaTESaM sAdhu vibudha vinutaM
पङ्कजासनविनुत परमनारायणं
शङ्करार्जित जनक चापदलनम्
लङ्का विशोषणं लालितविभीषणं
वेङ्कटेशं साधु विबुध विनुतम्

The Praised by the Lotus-Seated (Brahma)! The Supreme Narayana!
The Dispeller of Janaka’s bow, acquired from Shankara (Lord Shiva)!
The Desiccator of Lanka! The Coaxer of Vibheeshana!
The Venkatesha! The Praised by Sages and Learned!