Tuesday, November 14, 2023

A tamil song on sri Maha Periyava

ஶ்ரீ மஹா பெரியவா மீது ஓர் தமிழ்ப் பாடல்

A  tamil song  on sri Maha Periyava

 

Translated by

P.R.Ramachander

 

ராகம்...வசந்தா  Ragam Vasantha

தாளம்...ஆதி  ThalamAAdhi

 

பல்லவி

நெஞ்சமெனும் கோவிலில் அமர்ந்திடுவாய்

துஞ்சாமல் செயல் புரிய அருளிடுவாய்

 

Pallavi


Nenjam  yenum kovilil  amarthiduvai

THunjamal cheyal  puriya aruliduvai

 

Please sit   in the temple of mind

And bless so that job is done  fully awake

 

அனுபல்லவி

தஞ்சமென வருவோரை காத்திடுவாய்

அஞ்சாமல் வாழ ஞானம் தந்திடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Anuallavi

Thanjamena varuvorai  kaathiduvai

Anjaamal  Vaazha jnanam thanthiduvai

 

Please prorect those  who come  to surrender

Please   give boon to live   without fear

 

சரணம்

சேயென கருதி காத்திடுவாய்

தாயாய் தந்தையாய் இருந்திடுவாய்

கடைக் கண்ணால் நோக்கிடுவாய்

தடைகளை முற்றும் தகர்த்திடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Charanam

Cheyena  karuthi  kaathiduvaai

Thaayaai thanthayai  irunthiduvaai

Kadai  kannaal  nokkiduvai

Thadaikalai muthrum  Thakarthiduvai (nenjamenum)

 

Protect me  thinking I  am your child

Please be  a mother  and father

Please look with the corner  of your eye

Please completely destroy the  impediments (Nenjamenum)

 

சுற்றம் வளம் பெற அருள் புரிவாய்

கற்றவர் உறவு தந்திடுவாய்

குற்றம் அறுத்து களைந்திடுவாய்

நற்கதி என்றும் நல்கிடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Chutram valam  pera  arul purivai

Kathravar  uravu  thanthiduvai

Kuthram   aruthu   kalainthiduvai

Nar gathi   yendrum  nalgiduvai  (Nenjamenum)

 

Please bless  that  myrelations become prosperous

Please grant relation of wise  people

Please cut and and throw away mistakes

Please give  good future  always  (nenjamenum

 

https://youtu.be/0E-6BC58_bA?si=jX9sq8Ojl-lBehjE

 

 

Friday, November 3, 2023

Saranam prapadhyeham

Saranam prapadhyeham

 

By

Puthucode Krishna murthy

 

Translated  By

P.R.Ramachander

 


Pallavi

Saranam prapadhyeham, durgaam devim  anisam

 

I always  surrender  to Goddess Durga

 

Anupallavi

Karunamrutha kadakshineem  tharunambudha sama venim

Aruna bimba  phaladharim, Aasritha  jana shubhakarim

 

She who looks with nectar like mercy, who has black braids similar to young black cloud

She who has forehead  like red crescent, She who does  good to those  who depend on her

 

Charanam

SAranagatha sarvalayaaya vipadh unmoolana karanaam

Harina anga madhapaha nirupama sundara  vadhanaam

Vara  Naradha, kalsodhbhava, sura nayaka nutha charanaam

Dharani sutha, parilalitha, noothana  pura nija sadhanaam.

 

She who removes dangers in all places  to those who surrender to her

She who has matchable pretty face which  is similar to limbs of deer

Whose feet is prayed to by  blessed Narada, Agasthya and Indra

Who lives in a pretty dwelling in a city blessed  by Lakshmi

Durge namo BHavani

Durge  namo BHavani

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated  by

P.R.Ramachander

 


Ragam Shuddha Dhanyasi

Thalam Roopakam

 

Pallavi

Durge namo bhavani,

Dusthara  bhavabdhi  tharini         

 

Oh Durga , Oh Bhavani  salutations

She who makes us  cross  difficult  ocean of fate

 

Anupallavi

Bhargava  nandane kshethra pradhana  para devathe

SAnkha chakra gadhaadhethi mudhritha kara chathushtaye

 

She who is important  goddess  of land of Parasurama(kerala)

She who holds  in her four hands Conch mace and chakra

                                                                                                                                          

Charanam

Nela kanta dhayithe, neela varna hari  sahaje

Neelothpala  nethre, nirupama sundara  gaathre,

Neela neeradha suka chethani, nitila shobitha thilake,

NIkhila bhuvana mathruke, nirmala nava purambike

 

Wife of Lord Shiva, sister  of the  blue colour Vishnu

Who  has blue  coloured eyes, Who has body of matchless beauty

Who has splendor  of blue lotus, Who has long shining  THilaka,

Who is mother  of all universe,And the ambika of pure  Puthucode(nava puram)

Mangalamoorthiyaam

Mangalamoorthiyaam

 

By

Puthkode Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


Ragam Chenchurutti

Thalam Misrachapu

 

Pallavi

Mangala moorthiyaam   maaruthalayasenain

Malaradi  paniyukil Malakannedum  Manasa

 

The flower like feet  of the auspicious God,

Of Guruvayur, if we bow, the troubles would get removed oh friend

 

Anupallavi

Sanga heenaraam sadhu hrudhaya then nukarum

Madhu karanaam madhavan baktha vathsalan aaJaga

 

He who tastes the honey like heart  of lonely people

Is Madhava  who is sweet like honey, the friend of devotee, this worlds

 

Charanam

1.Peethambramaniyum, neelambu shyamalan

Chetho haramaam Murali vadhana lolan, gopalan

 

He who is black like rich cloud  who wears yellow silk

He  who is mad at playing the bewitching flute , the gopala

 

2.Sankha chakra gadha padhma dhara  kripa sagaran

Pinchama krutha chikuran, punchiri  thookum  sasi vadhanan

 

He who is ocean of mercy who holds, conch , wheel , mace and lotus

He whose  hair  is  tied above, The moon faced one who showers smiles

 

3.Gala  shobhitha  kausthbhavum, sree vathsangitha  Maarvil

Vana malayum   aninju vilangeedum vanajakshan

 

He whose neck shines  with Kausthubha gem, whose chest has  sri vathsa

Who wears  forest  garland is  the lotus eyed one who shines with all these

 

Rajatha giri nivasanaam

Rajatha giri  nivasanaam

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramchander

 


Ragam Sankarabharanam

THalam Roopakam

 

Pallavi

Rajatha giri nivasanaam sri sankran adi,

Pani manasa

 

Oh devotee , bow to the feet  of Sankara

Who lives  on the silver  mountain

 

Anupallavi

Ajayya Hari,  sura pathi muneendrarellam vanangum, gauri  ramana

 

Oh  Huband of Gauri  who is saluted ny

The Hari  who cannot be defeated , the indra and the great  sages

 

Charanam

1.Oru thulli neerabhishekavum , oru vilwa darparchanayum,

Karuthodu cheikil  anneram , yellam arulum aasuthoshan

 

If we do with interest, one  drop of water  as abhisheks,and leaf of Vilwa as worship

Then that  easily  pleased one  would bless with every thing

 

2.Shubham tharum  shiva namam, smarana  cheyyil anavaratham

Saphalamayirikkum , avar  janmam , sadhyamatham ithennu  unarnnu

The name of Shiva if chanted always will do good

Their life  would be fruitful, understanding that  it is possible

Sambho, Mahadeva

Sambho, Mahadeva

 

By

Puthucode  Krishna murthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


Ragam Nadhanama Kriya

Thalam MIsra chapu

 

Pallavi

Sambho, mahadeva, sankaraa  yennu sadhaa

Padiduvai , rasane, papangal  aganedum

 

Oh Sambhu , Oh Mahadeva, Oh Sankara , like this always

You please sing, the sins  would go away

 

Anupallavi

Amboruha bhavanum , aravindha nabhanum

Amaraadhipanum, muneeswararum  paniyum shivane

 

Of Shiva saluted  by God born in lotus, god with lotus  on his belly button

The  king of devas and god like sages.

 

Charanam

Chinthambudha patalam neengi, chith ambare

Santhi chandrodhayam, kanumaaraayidum

Mandhakinee dharaa, chandhomayaa kaara,

Mathanga mukha skandha thathaa, gauri nadhaa sjambho

 

The dark screen  worry would go away,and  in divine sky

The  moon of peace   would  rise and  would become  visible

Oh lord who wears  Ganges   and  the moon rise

Father of elephant faced one  and Skanda, Oh lord of Gauri , oh Shambu

 

Karuna Sindho

Karuna Sindho

 

By

Puthucode Krishnamurthy

 

Translated  by

P.R.Ramachander

 


Ragam Aabheri

Thalam aadhi

 

Pallavi

Karuna Sindho, kamala Kanthaa, yennil

Kanivennu ulavakumo, karmukhil varna

 

Oh ocean of mercy , oh lord of Lakshmi, would you,

Get mercy  on me , Oh Lord with colour  of black cloud

 

Anupallavi

Saranagatha  jana palana, saraseeruha  dala lochana

Kari rajanin kadhanapaha, garudasana, mura sasana

 

He who looks after  people who surrender, The one with  eyes like  lotus petal

He put an end to sufferings of elephant king, who sits on Garuda, who kills  Mura

 

Charanam

Dharani suthanaam thava  mithram, oru pidi  avilaal

Nedi alavillathoru vibhavangal  nin thiru arulaal

Hariyennoru thiru namam, ura cheithoru cheru balan

Garalam  athine amruthaakki akathaakkeedina  kadhayellam  ariven

 

Your friend who is son of earth , with one clasp of beaten rice

Got measureless   great things, by your divine grace

One boy  who once  told  one divine name of Hari

And I know the story of your converting poison he took in to  nectar.

 

Bhavaye Gajananam anisam

Bhavaye Gajananam  anisam

 

By

Puthucode  Krishnamurthy


Translated by

P.R.Ramachander 

Pallavi

 

Bhavaya Gajananam  Anisam

Bhavitha jana akhilarthi  niraasam

 

I salute the  god with elephant face  constantly

Who destroys all the troubles  of those who saluute

 

Anupallavi

Bhava Bhavani sutham,  Sura Nutha,

Pranava roopam ,Agha Haram, yeka Dantham

 

Salutations  to son oof Bhavani, who is prayed by all devas

Who has form of Om, who destroys creators of nuisance and who has one tusk

 

Charanam

Madhura poorna modhaka pasangusa

Dhara karam, kripa  sagaram varam

Vidhusa  kalakrutha  chikuram , shubha,

Mooshika thuragam, kumaragrajam

 

Completely sweet modhaka , rope and goad,

He holds in his hands, He is ocean of mercy who blesses,

He is a scholar, has crescent  on his head,

He rides on mouse and elder brother of Subrahmanyam

Sadhyamalla mey

Sadhyamalla mey

 

By

Puthucoode  Krishnamurthy

 

Translated  by

P.R.Ramachander

 


Ragam Kappi

THalam AAdhi

 

Pallavi

Sadhyam alla  mey , sarasakshame

Vistharichu  Vaazhthidaan , priya  sakhi

 

Oh dear  friend  , it is impossible   for me

To  praise  the lotus  eyed  one in detail

 

Anupallavi

Bodhyamaakumo, dheenayaam yen nila

Bhuvana sundaranaaam  mukundan  yyennakhilum

 

Would you understand, the  state  of me  the  poor one

Though it is about Mukunda, the  pretty one of the world

 

Charanam

1,Jnaan  oru maaniniyeyum  aparaadhiyai

Karuthunnillen, Karanam avarum

Yenne poal kannane prema  vivasaraai

Thernnathil  yenikkethum  paribhava  milla  thaan

 

I do not consider   any other respectable girl as a criminal

And   the reason for this  is

For them also becoming  mad in love with Krishna,

And I do  not have  any complaint  about it

 

2,Oruvalkku mathram swanthamakkidaan

Ullavan alla  avan, paarinil yellarkkum

Oru poale , priya thaman aanengilum

Preyasiyaam  yenne  marinnidaan neethiyo?

 

He is not one  to be  made own by  any one lady

He is for  every one of the world

Though he  is the same lover  for all

Is it just for him to forget  me, his sweet heart?

Kamyam yenikkiha

Kamyam yenikkiha

 

By

Puthucoode Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


Ragam Deva  Gandhari

THalam AAdhi

 

Pallavi

Kamyam yenikkiha thamarasaksha sri-

Krishna , nin padha  smarana  onne thaan

 

What  is  desirable for me , Oh Sri Krishna

With lotus like eyes, is only thinking about your feet

 

Anupallavi

Kamyam ithamellam  tharum  kalpakame

Kaninju yenikee varam thharukil , jnan  Dhanyanai

 

Oh wish giving tree  , who fulfills all  desires

If you take mercy and give me this boon , I am blessed

 

Charanam

Pavanamaam nin nama  sumangale

Thoduthu  azhakarnnnoru gana haramai

Bhuvana  karanaam nin thiru meniyil

Charthi krutharthanai  bhavikkanamennathe

 

Taking  the flowers of   your holy names

And compose a pretty  music  garland

And put it  on the body  of yours who  is maker  of the world

And  become  grateful for  the same

 

Rama nama madhu Karanam

Rama nama madhu  Karanam

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 (Song praising saint Thyagaraja

Translated  by

P.R,Ramachander

 


Ragam Huseeni

Thalam Roopakam

 

Pallavi

Rama Nama madhu karanaam

Thyagaraja  sadguru padham

Paniyuka maname  sathatham

Nanma  varum athu  niyathham

 

 

Always  , oh mind  , bow before

The feet  of Sadh Guru  Thyagaraja

Who made  name of Rama  in to honey,

Definitely it will bring good

 

Anupallavi

Soma suryan ulla  alavum

Saswathamaam keerthi  mevum

Bakthi  poorna  gana krithikal

Rachicharuliya  Maha  Mathiyaam

 

AS long as sun and moon are there

Forever  your fame will last,

The great  brain  who composed

The musical krithis  full of devotion

 

Charanam

Cauvery  theera mathil

Nila kollum pavanamaam

Pancha natha kshethram thannil

Naadha  vidhyo upasanan aavaan

Sarva sanga parithyagam cheithu  dhivya brahma padham

Nedi, loka aaraadhyanaai theernna  yatheeswara  varyanaam

 

In the  very holy temple of Pancha natha

Situated in the  holy  banks  of Cauvery

For becoming one  who practiced musical sound

He  who gave up  everything and  got ,

The  state  of divine Brahmam,

And became a very great  god like  saint

Panchakshara Raga Malika

 Panchakshara  Raga Malika

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


1,Poorvi kalyani

 

Nadha mayaa kaaranaam sri,

Nagajaa pathi thiru namam

Naave nee, gaanam  cheikil

Naalum labikkum  niyatham

 

If  the divine  name  of the  husband,

Of the daughter  of the mountain who pervades  with music,

Oh toungue  , if you sing

You   will always   get definitely.

 

2.Reethi gaula

Madhana  janakanaam hariyum,

Vedha vadhanaam  vidhiyum

Tridasa  pathiyum munivarum annu

Suswagatham    cheyyum  pranava

 

Hari  who is father  of Manmadha

And Brahma who has Vedas as face

And the sages  who are lord of past  , present and future

Oh Om  who welcomes them all

 

3.Begada

Shiva padhame  Shubhadham,

Yennathu nigama  sammatham

Bhava bhaya dhainyarthi  haram

Athuve  mokshaadhaaram

 

The feet of Lord Shiva  brings good things

And this is accepted by Vedas

And that is the  one  which destroys ,

The fear of Fate and is the support  for salvation

 

4.Malaya marutham

 

Vama deva , pada seva cheithoru,

Muni suthan, puraa soma surya rulla poovum

Chiraayuvai athu dharichu

 

Thhe son of a sage  ,

Who did service to Lord Shiva

Wore the flower  having sun an moon,

For  , forever  life

 

5,Madhyavathi

Yaameeneesa , kala lasitha

Jata makuta dhariyaam

Sama gana lola phaala,

Nayana dhaya sudhabdhiyaam

 

The God of Yamini, who decorated,

His  tuft with the moon’s crescent,

Who was interested  in singing  of Sama Veda,

Who had  eye on forehead, and  is ocean of nectar of good

Dasavathara Ragha Malika

Dasavathara  Ragha  Malika

The Raga Malika  of  ten incarnations

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


1.Kalyani 

               

  Pallavi

Ulpalaaksha , nin thiruvadi inaye yenikku  AAdharam

 

Oh dark black eyed one,Your feet are my Support

 

Anupallavi

Kalpantha  pralayamathil , kalpitha meenakruthiyai

Udbhavichu vedangale  udharicha  sripathe

 

In the  deluge at  end of  all yugas,with an assumed form of fish

You  came out and protected the Vedas, Oh  Lord  of Lakshmi

 

2.  Bhairavi

Paalazhiyil  amrutha madhana  ,

Velayil mandhara  giriye, leelayai

Purakilethri ninna  koormame

 

At the time  of the churning  ,

Of ocean of milk, just like sport,

You kept mandhara  mountain

On the back , oh  turtle

 

3.Atana

Krooranaam  hiranyakshane  nigrahichu,

Dharaiye  thirike thanna,

Anugrahicha vara varaha moorhe.

 

After  killing the cruel  Hiranyaksha

Ang gave back the earth,

And blessed oh blessed Boar

 

4.Jayantha sri

Bhakthagresaranaam prahladhane

Palichiduvaan, vyakthamai  thoonil vannu

Kanaka kasipuvine hanicha nruhare

 

For protecting  the best among devotees  ,

Prahladha, you came  clearly  on the pillar

And killed  the Hiranya Kasipu , Oh Narasimha

 

Saama

5.Dhana dakshanaam Baliyum

Moonadi nilam  nalgeedave,

Anupamam  dhivya padham aruliya Vamanaakaaara

 

When  Mahabali  who was  dexterous with money

Gave you   three  feet of land

He who gve him matchless divine form , Oh vamana

 

Begada

6.Dharma heenam Kshatriya

Vidhwasana  hethuvaam

Brahma kulamathil janicha.

Jamadagni  brugu  Rama,

 

For the cause of killing  ,

The vey   cruel  royal kings

He who was  born in Brahmin caste

Oh Bhrugu Rama  son of Jamadagni

 

Dhanyaasi

7.Manava  kula bhanuvai,

Bhanu vamasathil udhicha,

Dhanavougha niraasa sri

Janaki  Ramana Raghava

 

AS a sun  among  human beings

He who was born in clan of Sun,

He  who removed  all Rakshasas,

Oh Rama , husband  of sita

 

Keeravani

8,Rohini thanoojanai,

Nanda grahe avatharicha

Sri  hari pratheekamaam,

Anantha  halayudha  Bala

 

As a son of Rohini,

He who was born in home  of Nanda

He who symbolized  Lord Vishnu

Oh Bala who had  weapon of endless  plough

 

SAhana

9.Devaki vasudeva

Aathmajanai  gokulam thannil

Meviya kamsanthaka,

Sri Krishna venu gana  lola

 

As a son  of Devaki  and Vasudeva

He who roamed  of Gokula

And who killed Kamsa

Oh Krishna interested  in playing flute

 

Mani ragam

 

Kaliyugantha mathil

Rakshanartha avatheernai

Khala nidhanam cheyyum , sishta

Palaka  sri Kalki  bhagawan

 

In the Kali  age,

For the sake  of Protection,

And for killing   bad people,

Oh God Kalki who will look after good people