Monday, December 17, 2012

eetaneega vaasudevanu


eetaneega vaasudevanu
(Composer: Sri Kanakadasa)
Translated By
Chakravarthi Madhusudana
raaga: bhairavi; taaLa: roopaka

Pallavi
eetaneega vaasudEva ee samasta lokadoDeya
daasagolidu tEranEri tEji piDidu naDesidaata

CharaNas:

danujeyaaLdanaNNanayyana pitana munde kauravEndrana
anujeyaaLidavana Sirava kattarisuta
anujeyaaLidavana benki muTTadante kaayda rukmana
anujeyaaLidavana moortiyannu nODirO                                            1

krooranaada phaNipa baaNavannu taraNijanu eccaaga
veeranaranatta bappudanu veekshisi
dhaariNiya padadoLouki caraNa bhajaka narana kaayda
bhaarakartanaada dEva eeta kaaNirO                                               2

vyOmakESayippadeseya sarvajagake tOruta
saamajavanu Eri baruva shaktiyaneekshisi
premadinda uravanoDDi Dingarigana kaayda saarva
bhauma baaDadaadikeshavanna nODirO                                          3

Translation and Notes:

This somewhat cryptic keertana describes how Sri Krishna saved the life of his beloved devotee Arjuna on three different occasions during the Mahabharata War.

Pallavi

He is Vaasudeva, the master of the entire universe
He is the one who mounted the chariot and held the reins of the horses out of love for his servant.

CharaNas

1.         Look at the visage of the husband of the sister of Rukma for he is the one who made sure that the fire did not touch the his sister’s husband who killed the husband of the sister of the king of Kauravas in front of the father of the father of the elder brother of the husband of the Raakshasi.
(Rukma’s sister is Rukmini. Rukmini’s husband is Krishna. His sister is Subhadra  whose husband is Arjuna. King of Kauravas is Duryodhana. His sister is Dusshala whose husband is Jayadratha or Saindhava. Finally the husband of Raakshasi, Hidimba, is Bhima. His elder brother is Yudhishthira. His father is Yama whose father is Surya, the Sun.)
The verse tells us that Krishna able to prevent Arjuna from entering the fire and kill himself by enabling Arjuna to fulfil his vow of killing Saindhava before sunset. Krishna made this possible by obscuring the Sun momentarily and putting Saindhava off guard and reveal himself. When the Sun reappeared, Saindhava became an easy target of Arjuna.

2.         When Karna shot the vicious serpent arrow at Arjuna, this is the deity who saved him by depressing the ground a little so that the arrow missed its target. (taraNi is the sun; taraNija is the sun’s son, karNa.)

3.         Showing the direction where Shiva resides, Bhagadatta mounted on his powerful elephant (Suprateeka), hurled the mighty Vaishnavaastra, it was the Keshava of Baada who intercepted and took the weapon in his chest and thus lovingly saved his devotee Arjuna.
(Vyomakesha is Shiva. The direction associated with him is North East. This line probably implies that Bhagadatta came from Pragjyotishpur which is in the North East, now called Tezpur (Assam). Baada is the place of birth of Shri Kanakadaasa.)


Govinda Hari Govinda


Govinda Hari Govinda
(Composer: Shri Kanakadaasaru)
Translated by
Chakravarthi Madhusudana
Raaga: Brindavana Saaranga

Pallavi:

Govinda Hari Govinda Keshava Krishna Janaardana

CharaNas:

matsyaavataradoLaaDidnE mandaraacala bennoLu taaLidanE
accasookaranaagi baaLidanE madahecce hiraNyana seeLidanE || 1 ||

kumbhini daanava bEDidanE kshaatrarembuvaranu hata maaDidanE
ambudhigE  shara hooDidanE kamalaambaka gollaroLaaDidanE || 2 ||

vasudEvanudaradi puTTidanE palmaseva danujarodaguTTidanE
eseva kaaLingana meTTidanE bhaadisuvara yamapurakaTTidanE || 3 ||

pootaniya maiya sOkidane mahaa ghaatada moleyunDu tEgidanE
ghaatakiyanatta nookidane gOpa vraata gOgaLanella saakidanE || 4 ||

saadhisi tripurava gelidavanE mlEcchara bhEdisi hayavEri meredavanE
saadhisi sakalava tiLidavanE baaDadaadikeshaava bhaktigolidavanE || 5 ||

Note: 1.This song is one of several on Dashaavatara composed by Kanakadaasaru. The ending ‘E’ instead of the usual ‘u’ signifies awe rather than just a statement.
2. For an excellent rendering of this song listen to Raichur Seshagiridas (track #2) on the following link (control+click):
Translation

Pallavi: govinda hari govonda keshava krishna janaardana (Several names of Vishnu)

CharaNas: 1.   Frolic did he as the fish (and, in the next avatar) carried the Mandara mountain on his back; he lived as the great boar (and as the Man-Lion) cleaved the arrogant HiraNyakashipu.
2.         (As Vaamana) He begged for land (and as Parashuraama) he annihilated the Kshatriyas. (As Rama) he aimed the arrow at the ocean (to subdue the Ocean God and permit Rama and his army to cross the ocean. (In Krishnaavataara) the Lotus-eyed one played with the cowherds.
3.         He was born as the son of Vasudeva and destroyed the ogres who were gnashing their teeth (in anger); he trod on the shining Kalinga and sent the tormentors to the abode of Yama.
4.         He touched the body of the ogress Pootana; he sucked on her poisonous breast and pushed away the evil ogress; he looked after the cows and cowherds.
5.         He conquered Tripura by trickery*; He destroyed the Mlecchas and celbrated by riding a horse; He gained supreme knowledge by effort*. Adikeshava of BaaDa (birth place of Kanakadasa) showed grace and favour to devotion. (*In this verse, Kanakadasa seems to be acknowledging both the Puranic and the historic versions of Buddha).

Wednesday, October 17, 2012

nee maayeyoLago


nee maayeyoLago
Composer: Shree Kanakadaasa
Translated  by
Chakravarti Madhusudan


Raaga: Kaambodhi; Taala: Jhampe


Pallavi
nee maayeyoLago, ninnoLu maayeyo
nee dEhadoLago, ninnoLu dEhavo ||

CharaNas
bayalu aalayadoLago, aalayavu bayaloLago
bayalu aalayaveraDu nayanadoLago
nayana buddhiyoLago, buddhi nayanadoLago
nayana buddhigaLeraDu ninnoLago hariye|                          1

saviyu sakkareyoLago, sakkareyu saviyoLago
saviyu sakkareyaraDu jihveyoLago
jihve manasinoLago, manasu jihveyoLago
jihve manasugaLeraDu ninnoLago hariye                              2

kusumadoLu gandhavo, gandhadoLu kusumavo
kusuma gandhagaLeraDu aaghraaNadoLago
asamabhava kaagineleyaadi kEshavaraaya
usuralennaLavalla ella ninnoLago hariye                               3

Translation:

Are You inside the illusion or is the illusion within You?
Are You inside the body or is the body within You?

Are the grounds inside the temple or is the temple within the grounds?
Are both the temple and the grounds are within the eye?
Is the eye inside the intellect or is the intellect within the eye?
Are both the eye and the intellect within You?

Is the sweetness inside sugar or is the sugar within the sweetness?
Are both sweetness and sugar within the tongue?
Is the tongue inside the mind or the mind within the tongue?
Are both tongue and mind within You, Oh Hari!

Is the fragrance inside the flower or the flower within the fragrance?
Are both the fragrance and the flower within the nose?
Oh Kaginele Adikeshava of incomparable origin!
I am not powerful enough to answer, everything is within You Hari.

badukidenu badukidenu


badukidenu badukidenu

                                                         Composer: Shree Kanakadaasa
Translated  by
Chakravarti Madhusudan

                                                 Raaga: Chaarukeshi; Taala: Khandachaapu

Pallavi
badukidenu badukidenu bhava enage hingitu
padumanaabhana paadadolime enagaayitu

CharaNas
haritIrtha prasaada jihvege dorakitu
hariya naamaamRutavu kivigodagitu
hariya daasaru enna bandhugaLaadaru
hariya shreemudre enagaabharaNavaayitu                           1

indenna jeevakke sakala sampadavaayitu
mundenna janma saaphalyavaayitu
tande shree kaaginele aadikEshavaraaya
bandenna hRudayadali neleyaagi ninta                                 2

Translation:

I have been saved, indeed I am saved; all my worldly worries are over
The grace of Padmanabha’s sacred feet is bestowed upon me.

My tongue has received the holy water and the prasaada of Hari
My ears have tasted the nectar of Hari’s sacred names
The servants of Hari have become my kinsmen
The sacred mark of Hari has become my ornament.

Today my life has been granted all the riches
My life hereafter has become worthwhile
Shree kaaginele aadikEshavaraaya who is my father
Has come and settled in my heart.

baagilanu teredu


baagilanu teredu
Composer: Shree Kanakadaasa
Translated  by
Chakravarti Madhusudan

Raaga: aThaana; Taala: aTTa

Pallavi

baagilanu teredu sEveyanu koDu hariye
koogidaru dhvani kElalillavE narahariyE

Charanas
paramapadadoLage viShadharana talpadali nee
sirisahita kSheeravaarudhiyoLiralu
kariraaja kaShTadali aadimoola endu
kareyalaakShaNa bandu odagideyO narahariyE                    1

kaDukOpadali khaLanu khaDugavanu hididu
ninnoDeya ellihanu endu moreyE
druDha bhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise
saDagaradi kambhadindoDedeyO narahariyE                       2

yamasutana raaNige akShayavasanavanitte
samayadali ajamiLana porede
samayaasamayavunTe bhaktavatsala ninage
kamalaakSha kaagineleyaadi kEshavane                               3

Translation

Open the door and let me serve you, O Hari!
Can’t you hear me although I am shouting?

O Narahari! In Vaikuntha in the ocean of milk, while you were relaxing with Lakshmi on the serpent bed
And the king of elephants called out ‘aadi moola!’ in distress, you came at once to his aid.

O Narahari! When the villain (Hiranyakashipu) with sword in his hand and in great anger roared ‘Where is your Lord?’
And the boy (Prahlaada) prayed for you in sincere devotion, you immediately appeared breaking down the pillar.

You gave a never ending garment to the queen (Draupadi) of Yama’s son
You saved Ajamila at the right moment
O Redeemer of Devotees! No time is inconvenient to You
Lotus-eyed Adikeshava of Kaaginele.

yaadava raaya


yaadava raaya
raagam: 
aarabhi;  TaaLam: aadi
Composer: Shree
Kanakadaasa
Translated  by
Chakravarti Madhusudan

pallavi
yAdavarAya bRundAvanadoLu vEnu nAdava mADutire
anupallavi
rAdhA muntAda gOpiyarella madhusUdana ninnanu sEvisutire
suraru ambaradi sandaNisire apsara strIyaru mai maretire

caraNam 1
karadali koLalanu Uduta pADuta sa ri ga ma pa da nI
svaragaLa nuDisuta hari
hara brahmaru nalidADutire tumburu nAradaru pADutire

caraNam 2
aravinda daLa nayana kRushna karugaLa sahitale gOgaLanella
siri kAgineleyAdi kEshava rAya tiruguta mellane varagOpAla

Translation:
pallavi: While the yAdava prince (Krishna) is playing the flute in Brindaavana...
anupallavi: Radha and other Gopis serving you Madhusoodana, all the gods in the heaven crowding to look at you and the apsaras (nymphs) forgetting themselves (at the sight of you).
caraNam 1: (While you are) playing the notes with your flute and singing, trimoortis (Brahma, Vishnu, and Shiva) are rejoicing and Sages Tumburu & NArada are singing along.
caraNam 2: Krishna, with eyes like lotus petals, AdikEshava of kAginele, the supreme cowherd wanders slowly with cows and calves (while playing the flute)
Other information:
This song is also sung as a raagamaalika, wherein the ragas are
basant (pallavi), sindhu bhairavi (caraNam 1), and durga (caraNam 2).

varava koDu


varava koDu
Composer: Shree Kanakadaasa
            Translated  by
Chakravarti Madhusudan

raagam: ranjani
Pallavi
varava koDu enage vaagdEvi ninna
charaNa kamalangaLa dayamaaDu dEvi
caraNam 1
shashi mukhada nasu nageya baale
eseva karNada muttina Ole
nasuva supalla guNasheele dEvI
bisajaakshi enna hridayadoLu nindu
caraNam 2
ravi kOTi tEja prakaashE mahaa
kavijana hritkamala vaasE
avirala puri kaagineleyaadi
kEshavana sutanige sannuta raaNivaasE

Translation:
pallavi: Give me a boon , Goddess of Speech! Let me adore your lotus feet, oh goddess.
caraNam 1: With your moonlike face and smile, shining pearl rings in your ear, and your sparkling teeth, stay in my heart, Oh Lotus-eyed Angel!
caraNam 2: You have the  splendour of ten million suns , you reside in the hearts of the great poets, you are the adored queen of the son of kaaginele AdikEshava (that is, you are the consort of Brahma, son of Vishnu)

baarO krishNayya


baarO krishNayya
Composer: Shree Kanaka Daasa
Translated  by
Chakravarti Madhusudan
raagam: maanD, (Also sung in Mishra Piloo and Jonpuri); taaLam: aadi

pallavi
baarO krShnayya krShnayya baarO krShnayya ninna bhaktara manegeega
anupallavi
baarO ninna mukha tOrO ninna sari yaarO jagadhara sheelanE 
caraNam 1
andugE padukavu kaalandugE kiru gejje dhim dhimi 
dhimi dhimi dhimi enuta pongoLalanooduta baarayya 

caraNam 2
kankaNa karadalli ponnungura hoLeyuta kinkiNi kiNI kiNi kiNi enuta 
pongoLalanooduta baarayya baarO krShnayya

CaraNam 3
vaasa uDupili nElayAdi kEshavanE daasa ninna pada daasa ninna pada
daasa ninna pada daasa kanakanu baarayya

Translation:
Come Krishna, come to your devotees house now.
Come, show your face, who is comparable to you, the supporter of universe?
You have sandals on your feet, anklets and small bells that make the sound dhim dhimi worn on your ankles. Come, playing the golden flute.
You have sparkling gold rings and bangles in your hand that make the sound kinkini kini kini. Come, playing the golden flute.
Oh Adi Keshava, you dwell in Udupi; I, Kanaka, am a humble devotee of your feet, please come to me.

Tuesday, October 16, 2012

Navararathri songs along with English translation


Navarathri songs  along with English translation


(Songs sung during    the “Geethanjali Bhajan”   held at   Sunnywale , California, USA  on 22-9-2009
The Tamil original of all  these  thirty   very pleasing songs   are available in

Ganapathi vandhanam

1.Gajananam Bhootha Ganathi sevitham,
Kapitha jambhu phala sara bhakshitham
Uma sutham, Soka Vinasa  Karanam,
Namami  Vigneswara  pada  pankajam

2.Vakkundaam nalla manamundaam,
Maamalaraal nokku undaam meni nudangathu –poo kondu,
Thuppar thirumeni thumbikkayan padam ,
THappamal saarvaar   thamakku

3.Palum theli thenum pagum paruppum ivai,
Nalum kalanthu unakku naan tharuven,
Kelam chei  thunga kari mukathu thoo maniye,
Nee  yenakku sanga thamiz moondrum thaa.

English translation
1.Oh God    who is elephant faced , who is served  by  all  beings,
Who  eats    the   juice  of the elephant   apple and Jamun ,
Who is son of Parvathi , Who is the reason for destruction of sorrow
I salute    at the feet of the God who removes  obstacles.

2,There is  command of words  and a very  a good mind  .
And the sight  of Goddess Lakshmi ,  who without  getting tired,
Who depend    without   any doubt   and without  failing ,
 On the feet  of  Lord Ganesa    who has a trunk .

3. Milk, clear honey, caramel and lentil
I offer you the four mixed - beautiful
Teacher with Elephant face the precious gem
Teach me Sangam Tamil in its triple form.
Songs for Navarathri


1.Sri Ganesa  saranam

By
Papanasam sivan

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam  THilang
Thalam Aadhi

Pallavi
Sri Ganesa , saranam  gajanana,
Devar , munivar paniyum Dhayakara

Anupallavi
Nagabharanane , naan marai pothhum,
Namane, pranava roopane , jaya , jaya

Charanam
Padam nambum Ramadasa  varadane,
Modhaka priyane, Gowri suthane,
AAdhi devan un innarul illai yendral,
Vedanum malum chei thozil  undo.

English translation

Pallavi
Oh Ganesa , I surrender to you  , oh elephant faced God,
Oh merciful one saluted by devas  and sages.

Anupallavi
Oh God who wears   serpent as ornament  , who is praised by four Vedas,
Oh God of the form of OM , hail, hail

Charanam
Oh God who is merciful to Ramadasa who believes in your feet
Oh God who likes Modhaka , Oh son of Parvathi ,
If your grace who is the primeval God  is not there ,
Would it be possible to  Brahma  and Vishnu  to do their job.

2, Namavali

Translated by
P.R.Ramachander

Raga Valaji

Ganapathe , Maha Ganapathe ,
Hara Shiva Sankara  Gowri Sutha,
AAdhimoola gana nadha Gajanana,
Karimukha varada , Gajanana,
Mooladhara  , modhaka hastha ,
Sidhi vinayaka , pada  namasthe ,
Vighna vinayayaka  pada namasthe

English translation

Oh Ganesa , Oh great Ganesa ,
Oh Son of Parvathi  and Shiva the destroyer,
Oh elephant faced one who is the primeval lord of Ganas,
Oh elephant faced  one who blesses , Oh  Elephant faced one  ,
Oh basic foundation , Oh God having Modhaka  in his hand,
Oh Sidhi Vinayaka , I salute your feet,
Oh Vinayayaka removing obstacles, I salute your feet.

Saraswathi

3.Pudu malar thanile

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam  Simmendra Madhyamam
Thalam  aadhi

Pallavi
Pudhu malar  thanile veethiruppai yendrum,
Pudumayudam neeye  punnagai thavazha

Charanam
1.Vellai thamarai thannil veenayudan neeye ,
Vellai kalai uduthu veethiruppavale ,
Vendinen unaye vendum varam thaarai,
Veda kalamaye  , Geetha swaroopini,

2.Nadha sarasile nava rathna veenayil,
Nadham meetum nava rasa roopini,
Naanabharana bhooshani, Ranjani,
Naan mugannayagi nalam arulaayo?

3.AAya kalaigal arupathu nangirkum,
Adhipathiye , yengal annai  saraswathiye,
Akhilamellam pothrum chathurbhuja deviye,
Adi panithom unai, varam   arulaayo?

4.Vaageswariye , vaaniye Saranam,
Vandhu adi paninthom, nan malar  thoovi,
Vanavar pothidum Jnana  manohari,
Ghana vinodhini , kadai kkan parayo?

5.Pushtaka roopathil , aayudha roopathil ,
Punyavathi ninnai kai thozhuthom,
Nava rasa  ragathil nadha swaroopathil,
Nava Rathri thannil unnai  padi magizhave.

English translation

Pallavi
You  would daily be sitting on a new flower,
Being always  novel , you  with a pleasant smile

Charanam

1.You  along with  Veena on the   white lotus flower,
Would be sitting along  with a white crescent ,
I requested  you, please  give me the boon that I want,
Oh Goddess  filled by arts of Vedas, Oh Goddess  who has the form of music.

2.In the pond of lilting tunes   with veena made  of nine gems,
Oh Goddess  with nine tastes who plays   the tunes,
Oh Goddess decorated by  various ornaments , Of Friendly goddess ,
Oh wife of Lord Brahma , wont you give us  our  welfare.

3.Oh presiding deity of all the sixty four arts,
Oh our mother  Saraswathi,
Oh goddess  with four hands praised by  all the world,
We salute your feet, would not you give us boon?

4.Oh goddess of words, Oh Vani, we surrender  to you,
We came , sprinkled  flowers and saluted   your feet,
Oh beauty  of wisdom whom the devas praise ,
Oh Goddess  who  enjoys songs, would you not give us a side long glance

5.Oh Blessed  one    we saluted   you ,
In the form of books, in the form of weapons,
We would enjoy singing about   you,
In the form of tunes  and in songs of ragas  of nine tastes.

4.Manikhya veenai yenthum

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Mohanam
Thalam Aadhi

Pallavi
Manikhya veenai yendhum  maadevi  kalaivani,
Then thamizh chol yeduthu pada  vanthom
Amma  pada  vanthom, Amma pada  vanthom,
Arulvai  nee , isai tharuvai nee ,
Ingu varvai nee, nalam tharave  ne Amma.

Anupallavi
Naa manakka paadi nindral jnam valarppai,
Poo manakka poojai cheythaal , poovai nee magizhvai,
Arulvai  nee , isai tharuvai nee ,
Ingu varvai nee, nalam tharave  ne Amma.

Charanam
Vellai thamarayil veethiruppai yengal ,
Ulla koyilile   urainthu  nirpai,
Kallamillamal thozhum anbarukke  endrum,
Alli arivai tharum annayum neeye ,

Duritha nadai
Vani, Saraswathi, Madhavi, Bharathi, Vaghadheeswari, Malini,
Kanum poulinil thondrum kalaimani, vendum varam tharum veni,
Nanmugan nayagi, mohana roopini, naan marai pothum devi nee ,
Vanavarkku amuthe , then m ozhi chinthum gana  manohari, kalyani,
Arulvai  nee , isai tharuvai nee ,
Ingu varvai nee, nalam tharave  nee Amma.

English translation

Pallavi
Oh great goddess of arts  who holds  the veena made by  ruby,
We have come here to sing using honey like Tamil words,
Mother, we have come to sing , Mother we have come to sing,
You please shower your grace , please give me music.

Anupallavi
You will increase our wisdom  if we sing  with  scented words,
Lady  , you will become happy , if we worship you with scented flowers,
Mother, we have come to sing , Mother we have come to sing,
You please shower your grace , please give me music.

Charanam
You will be sitting   on the white lotus flower,
You will  stand firm in the temple of my mind,
To those  devotees who salute  you without deceit  ,
You are the mother   who  daily pours  wisdom.

Duritha Kalam
Oh Vani, Saraswathi, Madhavi, Goddess of words , Malini,
Oh gem of education seen in all we see , Oh Veni , who  grants the boons that  we desire,
Oh wife of Brahma, Oh pretty Goddess, Oh Goddess praised by four Vedas,
Oh  nectar  of devas, Oh pretty goddess  who  showers honey like music, Oh Auspicious Goddess,
Mother, we have come to sing , Mother we have come to sing,
You please shower your grace , please give me music.

5.Saraswathi Namosthuthe  , Saradhe

Translated by
P.R.Ramachander

Raga  Saraswathi
Thala Roopakam

Pallavi
Saraswathi namosthuthe , SAradhe , vidhyapradhe

Anupallavi
Kara krutha veena pusthaka varamani malankrutha,

Charanam
Narahari sutha  vidhi laalitha nava mani yuga khambukale,
Sura sevitha Pada  Yugale , Sudhakara samathavale

English translation

Pallavi
Salutations to Saraswathi, Saradha  who gives  education

Anupallavi
Holding  veena  and book  in her hands  ,
And decorated   by necklace of blessed   gems.

Charanam
Oh Goddess  whose conch like neck was caressed, By Brahma , son of Vishnu,
Whose two feet are  worshipped by devas, who has nectar  like white form,

6.Kalai vani nin then

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam  Yamuna kalyani
Thalam Aadhi

Pallavi
Kalai vani , nin karunai then mazhaye,
Vilayadum yen naavil chenthamizhe,
Alankara  devathayin vanitha mani –isai ,
Kalai yaavum thanthu arulvai kalai mamani

Anupallavi
Marakatha valai karangal , manikka veenai thangum,
Arul Jnana karam ondril japa malai vilangum,
Sruthiyodu laya  bhava  swara raga jnanam,
Saraswathi matha , un veenayil yezhum gaanam

Charanam
Veenayil yezhum ganam  devikku suprabatham,
Venuvil varum ganam , vani un chakravaham,
Vanakam vaiyakam nin  pugazh paadum,
Vendinen  unai kana tharuvai sangeetham.

English translation

Pallavi
Oh goddess  of arts, your mercy is the  rain of honey,
On my toungue   the pure   tamil  will dance ,
Oh lady of the goddess of figure of speech, , oh great gem of arts,
Please   give   all  the various arts   to me.

Anupallavi
Your  hands with emerald bangles would support the ruby Veena,
In one  merciful hand of grace , there would be   a rosary,
Along with octave , rhythm , mood , notes , tune  and understanding,
Oh mother Saraswathi , is  the music that   rises   from your veena.

Charanam
The music that rises  from the Veena , is the wake up song to the Goddess,
The music that is played in veena, oh goddess  is your Chakravaka bird,
The heaven and earth   will sing   your praise ,
I requested you , please make me see your music.

7.Annavahana devi Saraswathi

Translated  by
P.R.Ramachander

Raga Bilahari
Thalam Aadhi

Pallavi
Anna vahana devi Saraswathi,
Anna vahana devi Saraswathi

Anupallavi
Vanavar poojai cheyyum Jnana  manohariye,
Veenayai kayil yenthum  Ananda   swaroopiye

Charanam
Vellai pattu aninthaval, thamarai malar mel udithu,
Mullai, mantharai , roja malai darithu-kayil,
Oyyaramana grandham, olai churulum yenthi,
Meyyai vilangum devi yen naavil vara vendum.

English translation

Pallavi
Oh Saraswathi who rides  on a swan,
Oh Saraswathi who rides  on a swan

Anupallavi
Oh wise Goddess  who is pretty and who is worshipped by devas,
Oh personification of joy who carries Veena in her hand.

Charanam
That Goddess  dressed in white silk , rose from the lotus ,
Who wore jasmine , mandara   and rose flower garlands,
Who Holds jauntily  the ancient book  written on the scrolls,
Who  is really the true goddess , should   occupy my toungue .

8.Parasakthi

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Bheemplas
Thalam  AAdhi

Pallavi
Shivanukku uganthathu  Shiva Rathri , avan devikku uganthathu nava  Rathri,
Avanin thunayo oru Shakthi , indha akhilam kanpathu  nava   sakthi

Anupallavi
Thavathil  nilaikkum oru paathi, than santhathi kaakum maru paathi,
Vithaikkum uzhavan Sivan yendral, athan vilaivai sumappathu  umayandro.

Charanam
Iravil oru naal malar  malarum, yendro oru naal athu ularum,
Idayil madiyil iruthi vaithu  , yemmai valarppal annayandro .

Duritha nadai
Thaayai vandhaal oru Shakthi, Thapam theerthaal oru Shakthi,
AAyakalaikal arulpavalai, aakkam thanthaal oru Shakthi,
Selvam thanthu yennai cheeratti chezhikka cheythaal oru Shakthi,
Allum pagalum arugirundhe  aathal koduthaal oru Shakthi,
Udan piranthaval oru Shakthi , ullam nirainthaval oru Shakthi,
Thol thavazhndaval oru sakthi, , vaazhvu muzhuvathum Shiva Sakthi,
Onpathu shakthikal oruvai nindrathum , aanavam chendrathuve ,
Onpathu iravukal aval ninaivai , oli vilakku yethuvom vaarere.

English translation

Pallavi
Shivarathri is special  to Shiva , and to his wife Navarathri is special,
His wife   is a Shakthi(power), and all that  you in all worlds is Nava Sakthi

Anupallavi
One half  staying in penance  , And the other  half protecting  her children,
If Siva  is the cultivator   who sows , Is not the mother one   who  bears that.

Charanam
One day at night  a flower will open,  and some other   day it will get dried,
Are   you not our mother, you would keep us on  your lap and hip and look after us.

Duritha Nadai
One Shakthi came    as mother , One Shakthi removed our pains,
One Shakthi gave us   encouragement  as the one who blesses  with the performing arts,
One Shakthi gave  me wealth adored me and made   me grow in wealth,
One Shakthi  was near me day and night  and gave me power,
One Shakthi was my sibling, One Shakthi was having   her heart full,
One Shakthi gave me support, Shiva Shakthi was with me all my life,
When all the nine Shakthis  became one, the egoism  disappeared,
Please come we will  light a lamp for nine nights  in her memory.

9. Sri  chakra raja Simhasaneswari

Translated by

P.R.Ramachander

Raga Ragamalika

Talam aadi
Pallavi
Sri Chakra Raja simahsaneswari  (senjurutti)
Sri Lalithambukaye Bhuvaneswari

Anupallavi
Agama Veda kala maya roopini,
Akilsa charachara janani narayani,
Naka kankana nataraja manohari
Jnana vidhyeshwari , Raja rajeswari

Charanam
1.Pala vidhay unnai padavum adavum ,             (Punnagavarali)
Padi kondadavum  anbar pada malar choodavum
Ulagamuzhudum ena thagamura kananvum,
Oru nilai tharuvay , Kanchi Kameshwari

2.Uzhandru thirintha yenni uthamanagi vaithay,       ( naadanaamakriyaa)
Uyariya periyorudan  ondrida kooti vaithay,
Nizhalena thodarntha munnoozh kodumayai neenga cheythay,
Nithya kalyani Bhavani padmeshwari

3.Thunba pudathilitu thooyavanakki vaithay,            (sindu bhairavi)
Thodarntha mun maayam neeki pirantha payanai thandhay,
Anbai pugatti undan aadalai kana cheythai,
Adaikkalm neeye amma, Akhilandeswari

English translation

Pallavi

The mother Lalitha who is the goddess of universe,
Who sits on the throne of Sri Chakra

Anupallavi

She whose personification  of Agamas, Vedas and arts,
The Narayani who is the mother of moving and non moving things,
The beautiful consort of the king of dance who wears serpent bangles,
The goddess of knowledge of Jnana, and the goddess who is king of kings.

Charanam

1.Oh Kameshwari of Kanchi , please bless me with stability,
So that I can sing and dance about you in various ways,
Sing while dancing , wear the flower like feet of your devotees,
And See the entire world within myself.

2.Though I was wandering without aim in the world, you made me holy,
You placed me in the good company of great noble souls,
Removed the horrible fate from the last births which was following me like a shadow,
Oh Goddess who is always good , Oh Bhavani , Oh goddess of the lotus.

3.You put me in the fire of sorrow that purifies and made me pure,
You gave me a meaning to my birth , by removing the sins of previous births,
You made me drink love and made me see your dances,
Oh Goddess of the universe, you are my only support.

10.Pongi Varum Gangayile

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Valaji
THalam AAdhi

Pallavi
Pongi varum gangayile Annapoorani,
Paripoornamai aakshi cheyvaal Adhikarini,
Visalamana neramellam Visalakshi—angu,
Vinai theerkkum  Viswanathanin  arul Aakshi

A nupallavi
Annapurani perai chonnal annam kidaikkume,
Annayaval paadam kandaal swarnam  kidaikkume
Yennam pol soubhagyam vandhu cherume  -nam,
Idayathil   thaayirundhaal  janamam therume.

Charanam
TRishuli, Narayani, Annapurani-yengal,
Thevai yellam arula vandhaal Annapurani,
Parivaga pada vaithaal Annapurani,
Thanga parisaga  padam koduthaal Annapurani

English translation

Pallavi
Goddess  Annapurni   in the  torrential  flowing Ganges river,
That Goddess   who  administers  would rule  completely,
In the broad times she is the broad eyed one and there ,
The very merciful Viswanatha   who destroys our  sins rules,
Anupallavi
If you tell the name  of Annapurani, you would get food,
If we see the feet of that mother you would get   Gold,
Luck  would come as per our desire . and if  that mother ,
Lives  in our heart  this birth process   would get over.

Charanam
Goddess  holding a trident, Narayani  , Annapurni- To ,
Fulfill  all our wants that Annapurani will come,
That Annapurani makes us sing with devotion,
And That Annapurani gave us    the reward of  Gold.

11.Namavali I

Translated by
P.R.Ramachander
Ragam  Bhage sri
Thalam    

Mandahasa vadani, manonmani, maye  , jagat janani,
Matha, matha , jagath Janani,  (Ambaa)
Jagat janani,. Shubha janani , pahi janani  , Ambaa,
Jagad easwari Amba, Parameswari Amba.

English translation
Oh Goddess  with a smiling face  , The gem of my mind  , The mother of the world,
Mother, Mother  , Mother of the world (Amba..)
Mother of the world , Auspicious  mother , Save me Oh mother  (Amba)
Goddess of the world , Amba , consort  of Lord Shiva  , Amba

12.Namavali II

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Sindhu Bhairavi

Janani , krupaa karo Ambe,
Janani , Jagat Janani,
Janani, janani, janani, Janani
Matha Maheswari, Mangala Dhayini, Ambe,
Mangala Dhayini, Tripureswari , jagad Ambe,
Abhaya dhayini, Amrutha vahini , Ambe,
Janani, jabani, janani , janani

English  Translation

Oh mother, Oh Amba , show me mercy.
Mother, mother  of the  world,
Mother, mother, mother , mother,
Mother  great goddess , Does of the auspicious  , Oh Amba,
Giver of protection  , traveler on nectar  , Oh Amba,
Mother, mother, mother  , mother

13.Arul migum thillayile

Translated   by
P.R.Ramachander

Ragam Khambodhi
Thalam  AAdhi

Pallavi
Arul migu thillayile Shivakamasundari,
Akhilam yellam pothum Jagadeeswari,
Auruvai nin padame, tharuvai nee shukhame,
Azhage, chenthamizhe ,Arputhame  , Anjugame

Anupallavi
Karunai manam kamazhum, kayilesar  magizhum aaaaa,
Kanakangiye, Jnana kuzhandai samandanukku,
Arulai pugatti , jana   paal ootinai,
Arum thamizhai kettu paraattinai,

Charanam
Chidambara nayagiye , un chitham irangiye,
Idhayathil idam ondru tharuvai neeye ,
Nidham un padam paninthu  , vimalaye  unai ninainthu,
Sruthiyodu, layathodu   paada vizhainthen,
Yeanai maranthen , manam urugi nindren ,
Unai kanden, ulam paravasam konden.

Duritha nadai
Kanaka sabhayile natarajarudan thiruthandavam puribavale ,
Kanaka mani chalangai thandai kulungida , aadiye varubavale,
Chandai muzhangida, andam kalangida , adiya thillai  kaali,
Anbarkal  viyanthida aadhi sivanudan , Ananda nadam kondavale ,

Nandi maddalam kottave, naamagal  veenai meetave,
Kandhan Ganapathi, Gangai ambuli nadhan unnudan aadave,
Yentha naalum unai chinthai cheyya varam thanthu arulvai, Siva   Sankari,
Mandahasamudan, inba vaazhvu pera , santhatham mangalam thanthidum ambikaye.

English   translation

Pallavi
Oh Sivakama Sundari,  in  the very holy Chidambaram,
Oh god of earth   who is praised by all universe,
Please grace  me your feet, and please give me happy life,
Oh prettiness, oh pure tamil , oh wonder , oh parrot

Anupallavi
Oh Golden Goddess who has the sweet scent of mercy,
And who makes the Lord of Kailasa  happy  ,
You  made the  divinely wise child SAmbanda  subject of your grace ,
And made him drink your milk,  and also,
Appreciated him after  hearing  remarkable  Thamizh verses

Charanam
Oh queen of Chidambaram, after  showering your mercy,
And please  give  me a place   in your   heart,
Daily  after saluting your feet , and pure one  after thinking about you,
I wanted to  sing in proper octave  and in proper rhythm,
I forgot myself   and  stood there  with deeply melted mind,
Then I see you and mind was enthralled.

Duritha Nadai
Oh Goddess  who dances  divinely  in the golden hall with Nataraja,
Who comes dancing with the jingling of   your golden anklet  ,
Oh Kali of Chidambaram   who danced drums  sounding,  with the whole globe shivering,
Who danced the dance of joy with the primeval  Shiva making your devotees wonder.

With Nandi playing the drums, With Saraswathi playing   the Veena,
With Ganesa , Subramanya   and the Lord of ganges and the crescent dancing with you,,
OH Shiva Sankari , grant me a boon that  I would  meditate  on you daily,
Oh Ambika   who with a smile , always blesses me to have a happy life .

14.Karpagavalli nin por padangal

By

Yazhpaanam N. Veeramani Iyer

Translated by

P.R.Ramachander
 
raga: raagamaalikaa
 Tala Aadi

Pallavi

1.Karpagavalli nin porpadhangal pidiththaen [aanandha bhairavi]
nar gathi arulvaay ammaa devi

2. Par palarum pothrum padi mayila puriyil,
Sirpam niraindha  uyar singara kovil konda.

Charanam

1.Nee indha velai thannil cheyan ennai marandhal  [Ananda Bhairavi]
Naan indha naa nilathil nadudhal yaridam amma?
Yen indha mounam ammaaezhai yenakku arula?
Ananda bhairaviye  adharithu arululm amma.

2.Yellorukkum inbangal ezhilay irainji endrum, [Kalyani]
Nalla aakshi cheydhidum nayagiye nithya,
Kalyaniye Kapali kaadal puriyum  andha,
Ullasiye Umaa , Unnai nambinen amma.

3.Nageswari neeye , nambidum  yennai kaappai,[Bageswari]
Vageswari maaye varai , Ithu tharunam,
Bageswari thaye parvathiye , Indha
Logeswari neeye ulaginil thunai amma.

4.Anjana mayy idum ambike, Yem piraan,[Ranjani]
Konji kulavidum  vanjiye , nin idam,
Thanjamena adaindhen thaye un chey naan,
Ranjaniye rakshippay kenjugiren amma.

English translation

Pallavi
1. Oh Karpagavalli I have caught your golden feet,
Oh God mother, grant me salvation.

2. Oh goddess who is in the tall pretty temple of Mylapore,
Which has lot of sculptures and is appreciated by very many people.

Charanam

1. If you forget this little one at this time
To whom shall I approach in his world, mother?
Why this silence mother to show your grace to this poor one,
Oh Ananda Bhairavi, please support and shower your grace on me.

2. Oh Goddess, who rules extremely well,
By giving joyous life to everybody,
Oh Goddess who does good everyday,
Oh happy one to whom Lord Shiva loves,
Oh Uma, I believe in you mother.

3. You are the goddess of serpents, please save me who believes in you,
You are the goddess of words, Oh enchantress, this is the time,
Oh mother Bagesawari, Oh Parvathi,
You are the goddess of this world; you are my only help in this world.

4. Oh mother who puts black collyrium, Oh young women,
To whom our Lord talks loving words, Oh mother,
I have come and surrendered to you, Oh Ranjani,
I am your son, Oh mother, I beg to protect me.

15.AAnaikavil  arul puriyum

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Bheemplas
Thalam AAdhi

Pallavi
AAnaikkavil arul puriyum akhilandeswariye,thitu,
AAnaikkavil arul puriyum akhilandeswariye,
Nenjil agalaamal nee nindru , pugazh tharuvai easwariye ,

Anupallavi
Mukhilalaki   karunai   mazhai pozhivai,
Yentha murayeedu chonnalum vazhi chollvai

Charanam
1,Kaviri nadhiyenum poovarangam,
Athan karayoram arul thiruvarangam,
Irandirkkum nayakamai amarntha thalam,
Nee yezhilodu amarnthidum   amutheeswaram,

2.THaimayin vadivai yezhuntharulvai,
Un thiruvadi  panithaal nalam tharuvai,
Vaikarai malar pol manam tharuvai,
Yentha varam kettalum udan tharuvai.

3.Kalathin mathamellam un jaalangal,
Karunayin oli than un dheepangal,
Thenaana isai yaavum un ragangal,
Naam thedidum nimmathi un padangal.

English translation

Pallavi
Oh Akhilandeswari who showers her grace in  the elephant temple ,
Oh Akhilandeswari  who showers  her grace in THiruvanaikavu.
Please always be in m my heart    and grant me   fame.

Anupallavi
Please become a cloud and shower the rain of mercy,
And tell me   the solution to any problem I raise.

Charanam
1.The stage  of flower called  river Cauvery,
And near its shores  is the divine temple of Srirangam,
And  the capital of both these  is that place,
Where you stay with prettiness  called place of nectar.

2.You will come as personification of Tamil,
If we salute your divine feet , you would give me happy life,
You would give the scent like the flower of the dawn,
And give me any boon that I ask you for,

3.The changes in time are but your magic,
The light of mercy    are    your lamps,
All honey like   music are   your tunes,
And the peace that we search for are   your feet

16.Bhuvenswariya
By
Harikesavanallur Muthaiah Bhagawathar

Ragam Mohana Kalyani
Thala Aadhi

Pallavi
Bhuveneswariya nene manasave ,
Bhava bandhagala bheethiya biduve

Anupallavi
Bhavadalli  baridhe , naveyathe noyathe ,
Thava suvilasadhe thaniyuve sukhisuve

Charanam
Vrujinangalannu  vidalitha maatheya,
Tri jagat jananeeya trigunathitheya,
Nijabhakthavana  suravara surabhiya,
Aja sannuthe harikesangikeya

English meaning
Pallavi
Oh mind, think of Bhuvaneswari,
And leave out the fear  of birth and attachment

Anupallavi
Having taken this birth , without tears and pains,
By her  great grace , be calm and be happy

Charanam 
That word  which does not leave  you out ,
Is that of the mother of the three worlds,
Who is beyond the three qualities,
Who is the divine wish giving
well to her devotees,
Who is praised by Brahma and beloved of Hrishikesa. 

17.Oru Maari ulagukke

Translated   by
P.R.Ramachander

Ragam  Dharmavathi
Thalam AAdhi

Pallavi
Oru Maari ulagirkke   uru maari,Trishooli,
Ongaari, verkattil uruvaana  karumari,

Anupallavi
Karumari ,urumaari, gathi maari , vidhi maari, uzhalgindra,
Yeliyenai kadai cherkkum maga mayi

Charanam
Thiru jnanam kavi paada , Siva Jnana paal thandai,
THiru murugan vilayada  Shiva Shakthi vel thandhaai
Abhirami dasarkku  Andathi thandhai nee ,
Adiyenum unai paada   chirithenum   arulvaaya?

English translation
Pallavi

For the world you are  a single   goddess  who changed form and became a trident,
Oh Goddess  who says “Om” , Oh Goddess  who took form in Thiruver kadu
Anupallavi
Oh Karumari   by  changing form, way    and the fate 
Oh Great goddess  who  make me cross   the sea of fate,
Charanam
For making Thirujnana Sambanda to sing songs , you gave  him milk of wisdom,
For Lord Subrhamanya   to play   you gave him the Vel with power of Shiva and Shakthi,
You gave   End start poem to the servant  of Goddess Abhirami
Would you please  bless me so that  I can sing little about you.

 18.Naan oru vilayattu Bommaiya

By
Papanasam Sivan

Translated by
P.R.Ramachander

Raga Navarasa Kanada
Thalam  Aadhi

Pallavi
Naan oru vilayattu bommaiya,
Nayagiye umaye naan undanukku

Anupallavi
Naanilathil pala piravi eduthu,
Thindadinathu podathaa, Devi undanakku
Charanam
Arul amudai paruga amma , amma endru,
Alaruvathai  ketpadhu ananadama?
Oru pugal indri  un thiruvadi adainthene,
Thiruvulam irangadha? Devi undanukku.

English translation

Pallavi
Am I a toy for playing to you?
Oh Goddess , Oh Uma , am I to you

Anupallavi
Is it not sufficient  for having undergone sufferings,
After Having taken several births in this earth, Oh Goddess for you

Charanam
Is it a joy  for you to hear me crying mother, mother,
For drinking the nectar of your grace
Having no place to go I reached your holy feet,
Does not your divine mind melt? Oh Goddess for you

19.Karunai deivame  Karpagame

Translated   by
P.R.Ramachander

Ragam Sindhu bhairavi
Thalam AAdhi

Pallavi
Karunai deivame , Karpagame ,
Kana vendum un porpathame –yen

Anupallavi
Uru thunayaga yen idhayathil amarnthai,
Unai andri ver yaro yen thai

Charanam
Ananda vazhvu alithidal vendum,
Annaye yennidam irangidal   vendum,
Nalum unnai thozhithidal vendum,
Nalamudan vazha  arulal   vendum.

English translation

Pallavi
Oh Karpaqgamba  , Oh Goddess  of mercy,
  I want to see   your golden feet –my

Anupallavi
You sat in my mind as my firm help,
Is there  anybody else  as my mother.

Charanam
You have to give me a joy filled life,
 Oh mother , you have to take mercy on me  ,
I should    daily  offer my salutations to you,
You  should  bless me to live without problems

20.Karunai ulla    deivame  Karumari

Translated   by
P.R.Ramachander

Ragam
Thalam

Pallavi
Karunayulla  mariyamma  karumari ,
Kadaikkan thiranthu vazhangiduvai  arul maari

Anupallavi
Maari, undhan vasalile mannellam thiru neeru,
Maari un arulaale   thedi varum perum peeru

Charanam
1.Naan paadum pattilnile  nadamaadum thaaye ,
Nallathellam nadathi vaikkum shakthiyellam neeye,
Ulagorai magizhvikka   padukindra paatu,
OOvvondrum un  arulin anbu vilayattu

2.Poo vizhiyum punnagayil devi mukham minnum,
Devi mukha darasinathai kanda manam thullum,
Dinam thorum unai naadi bhakthar  vandhu cherum.
THiruverkkadu athu unnudaya veedu.

English translation

Pallavi
Oh merciful Mari mother    who is Karumari,
Would open  her side long eyes   and rain her grace.

Anupallavi
Oh Maari , in your courtyard   all the mud is sacred ash,
Maari you grace  is the greatest luch which searches for us.

Charanam
1.Oh mother who moves about in the song that  I sing,
You are  the power  that makes all  good things happen,
The songs that we sing to  make   the world happy,
Are all each the play   of your  love for us.

2.The face of the goddess  shines in her   flower like us and her  smile,
And the mind of those who see the face of goddess would be filled with joy,
And daily   more and more  devotees  would come ,
To Thiruverkkadu   which is your house.

21.Chinnam chiru pen pole

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Sindhu Bhairavi
Thalam

Pallavi
Chinnam chiru pen pole chithadai idai uduthi,
Siva gangai kulatharuge , cheer durgaii chirithu iruppal,

Anupallavi
Pennavalin kannazhagai pesi mudiyathu  ,
Perazhagukku eedaaga ondrum kidayathu –chinnam chiru

Charanam
Minnalai pola meni annai Shivakami,
Inbamellam tharuvaal , yennamellam niraivaal,
Pinnal chadai pottu , pichi poo choodiduvaal,
Pithanaukku inayaaga  narthanam aadiduvaal.

English translation

Pallavi
Like a very small girl wearing a short cloth on her hip,
The  special Durga would be there  near the pond  of Shivagangai.

Anupallavi
It is not possible to talk about the prettiness of the eyes of the girl,
There is nothing   comparable to her great beauty The very small girl

Charanam
The mother Shivakami has   a body which is lightning ,
Would give all happens and  fill completely our thoughts,
She   would comb her hair into a pleat  and  decorate it with pichi flowers,
And she would dance    equal  to Lord Shiva.

22.Valam tharum thiruve

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Hindolam
Thalam Aadhi

Pallavi
Valam tharum thiruve, vasavi  thaye , kannika parameswari,
Vazhi padum adiyaan kula nalam kaakum Annaye Jagadeeswari

Charanam
1.Malarudan, veenayum , kiliyum , pasamum yethidum thiruthotham-ingu,
Nilamagal, alai magal, kalai  magal  , malai magal , nee yena nilai naatum,
Nilavo, kathiro , mukhilo  yethuvum vaazhvathu vin veliyil ,
Indha ulagathil thondrum yella  uyirgalum , adaikkalam un madiyil

2.Manam miga   kaninthe thai nee  thondriya thirunagar pera undaa?
Arul mangalam vazhangum pasam parivil  unakku  nigarundaa ,
Annayin ullamum kuzhandayin nalanai  marappathu yenamma ?
Un anbai maravaa  magan yenakku anaithum neeyamma.

English translation

Pallavi
Oh Goddess who gives prosperity, Oh mother Vasavi , Oh Kannika  Parameswari,
Oh mother  goddess  of earth , who looks after  welfare of the clan of those  who serve you.

Charanam
1.Your have  a  divine form  holding flower, Veena , parrot   and the   rope ,
You establish that  you are Daughter of earth , Daughter of waves , daughter  of knowledge , daughter  of  mountain ,
And that    you are  the moon  , sun  , cloud  or anything that  lives  on the sky,
And all  the beings that   are born in earth   surrender  on your lap.

2.Can I get   the divine place that  you were born with   a mind which has ripened?
Is there  any one equal  to  in affection and pity who gives her auspicious   grace?
I being  your son who never forgets your love , You are  everything  mother.

23.Sakthiyellam thikazhum

Translated   by
P.R.Ramachander

Ragam  Revathi
Thalam aadhi

Pallavi
SAkthiyellam thigazhum SAmayapuram –thiru,
BHathikke   thandhiduvaal vendum varam,
Ye dikkum theriyuthe  mari mukham –thiru,
Chithikka   chendriduvom devi puram.

Anupallavi
SAthiyam chollidum oru manthiram –Shiva,
SAkthikke  iruppidam

Charanam
Muthu nagai kattum kolam, ezhil chithiram,
Vinai vithukalai ottum padam , arul thathuvam,
Chithukalai than alikkum aval kumkumam –mana,
Chithamellam thelivaaki tharum sundaram.
        Om, om, om  Amma Mariyamma

English translation

Pallavi
SAmayapuram where all  the SAkthis are present-holy,
Just for your devotion she will grant the boon that   you want,
On all sides I am seeing the face of Maari –holy,
For attaining  the divine , we would go to the city of the goddess

Anupallavi
The Manthra(chant)  which tells the truth-
Is the place where Shiva and SAkthi live,

Charanam
Her form with a pearl like smile is a pretty sight,
Her feet which drives away seeds of Karma  are the philosophy of grace,
Her  Kukum would give you occult powers and that pretty sight,
Would make our   mind and brain clear.
Om , om om , Mother , Mari mother.

24.KOndal vannanai

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Bheemplas
Thalam AAdhi

Kondal vannanai  , kovalanai,
Vennai unda vaayan, yen ullam kavarmthanai,
Andar kon, , ani arangan, yen amuthinai,
 kanda kangal mathondrinai kaanaave.”

English translation
Having seen  the god with colour of the cloud ,
The cowherd , the one who se mouth has eaten butter,
One who has stolen my heart , the king of the universe ,
The ornamented lord of   Sri Rangam,
And my nectar, my eyes   would not see   any other thing.”

25.Ranganai panivaai diname
By
Sri Sudararajan

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Bhimplas
THalam AAdhi

Pallavi
Ranganai panivai dhiname –sri
Thirukalyana kalyani kolathile
KOthayaudan   thigazhum

Anupallavi
Gangayil punithamagiya  Cauerikal naduve,
Pongidum mangalam tharum Ranganayaki magizhum

Charanam
1.Chollazhagar, chollin cheyala azhagar , naan,
Maraigal  pugazhnthidum nadai azhagar ,
Kandu yeduthan karum kuzhal kanni kothayai,
Kanavil vandhe avalai kavarnthitta kannazhagan,

2,Azhvaargal kondaadum aranganagaravappan,
AAndaalum thernthedutha azhagu theivam arangan,
AAlavanthar, yathirajar, desigarum, maamunigalum,
Anavaradam adi paninthe anubhavitha aniyangan.

English translation

Pallavi
Daily salute Ranga- Sri Ranga,
In the  weddinhg dress  along with Kothai

Anupallavi
In the middle of two branches of Cauvery holier than Ganges,
Making Ranganayaki , who grants ebbing auspiciousness,  happy

Charanam
1.Pretty in speech , prettier  in doing things,
One whose pretty gait is  praised  by four Vedas,
Found out the   little maid kothai with   a black hair,
And that pretty eyed one stole her by coming in her dreams.

2.He is the Lord of Sri Rangam praised by AAzhvars,
He is the pretty God whom  AAndal    chose ,
He is the decorated lord of Sri Rangam whose feet was  saluted by
AAlavanthar, Yethirajar, Vedantha desigan and other great saints.

26.Nee ninainthal

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Dharbari  Kanada
Thalam AAdhi

Pallavi
Nee ninainthaal aagathathum undo,
Neeraja dala nayani,, Mahalakshmi

Anupallavi
Manida vaazhkkayile inba thunbam,
Maari , maari varuvathum un cheyalandro

Charanam
Yella perumaigal irundhaalum athu,
Un adi vanamgaamal nilai perumo,
Un arul paarvai illathavarkku ,
Ulagile vaazha vazhiyethu  , Amma.

English translation

Pallavi
Is there any thing which is not possible if you wish,
Oh Goddess with lotus leaf like eyes, Oh Mahalakshmi

Anupallavi
Pleasure  and pain in the human life  ,
Coming one after   another is due to your  acts

Charanam
Even if we have all   the greatness  with us ,
Would they last , if one does not salute your feet,
And to those who do not have your graceful look,
What is the way to live in this world , Oh mother.

27.Thamarai poovil amarnthavale

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Thodi
Thalam AAdhi

Pallavi
Thamarai poovil amarnthavale ,
Chendhoora   thilagam aninthavale,

Anupalavi
Chinthayil nindru aadum Naranan nenjile,
Nirainthavale , karunayil chiranthavale

Charanam
1.Alai kadalil uditha AAdhi Lakshmi thaaye
Amarargal thuthi paadum amuthamum neeye.
Chelvangal perugum undhan thiruvarul  thunayaale,
Inbamellam valarum un arul manathaale

2.Sundariye , Parvathi paamagalum,
Sondhamudan thudhikkum poo magale,
Nin padam yennalum thanjam thirumagale  ,
Anbargalai kathidum alai magale .

English translation

Pallavi
Oh goddess   sitting on the lotus flower,
Oh Goddess  , who wears a red   thilaka

Anupallavi
Oh Goddess   who fills up the heart  of Lord Vishunu,
Who  dances in my heart  and who is greatest in her mercy

Charanam
1.Oh  Primeval Lakshmi mother    who was born out of a sea,
You are the necatar whose praises    are sung by devas,
Wealths would increase    by the help of your grace  ,
And due to  your  graceful mind , all happiness   will increase

2.Oh pretty one , Oh  daughter   of a  flower.
Who is praised with love by Parvathi and Saraswathi,
Oh divine lady always   your feet are  the support to me,
Oh daughter  of the sea , who is waited upon by devotees.

28.AAdhi Lakshmi , Alai magale 

Translated by
P.R.Ramachander

Ragam Bheemplas
Thalam AAdhi

Pallavi
AAdhi Lakshmi, Alai magale , saranam Amma,
Indha akhilam yellam koruvathu un karunai amma
Mathargalin manam niraintha   deivam amma,
Thirumalum unathu anbai vendum , deviyamma

Charanam
1.Ulagil athigam un arule thevai amma,
Athil ongu pugazh thedi tharum chelvam amma,
Pala Kalaigal arinthum, yenna Labhamamma
Un parvai padum vaazhvu perum inbamamma

2.Un karunai illamal malarchi kaanumaa,
Nee ulla idam thanai pugazhaa  manithan yaaramma
Annaye , un arulukku inai  very yethamma –indha,
Akhilam iyanga kanpathu  un dayavinal amma.

English translation

Pallavi
Oh Primeval Lakshmi , daughter of the sea, I surrender  to you,
This entire   world   is  yearning     for your mercy,
You are the goddess   who has filled  up the mind of a ll women,
And Lord Vishnu is the God who requests    for your love.

Charanam
1.In the world , what is needed more is your blessing,
In that what  brings us more fame is wealth , mother,
What is the use of knowing several arts,
The life in which your sight falls on me is sweet , mother .

2.Without your mercy , would we find   progress,
Who is man to praise   the place  in which you are there,
Oh mother  which is comparable    to your grace ,
For   the world is working    due to your mercy.

29.Devi Mahalakshmi 

Translated  by
P.R.Ramachander

Ragam Madhyamavathi
Thalam

Devi Mahalakshmi, Jaya  Devi Mahalakshmi,
Sarva mangala  mangalye
Devi Mahalakshmi, Jaya  Devi Mahalakshmi,
Jaya  janani  matha, Jaya   shubha janani matha ,
Jaya  janani  matha, Jaya   shubha janani matha ,
Sri Matha , Jaya Matha , Sri Matha  , Jaya   matha

English  translation

Goddess Mahalakshmi , Victory to Goddess Mahalakshmi  ,
To her who  makes   everything auspicious,
Goddess Mahalakshmi , Victory to Goddess Mahalakshmi  ,
Victory  to the mother , Victory   to the holy mother ,
Victory  to the mother , Victory   to the holy mother ,
Mother Lakshmi  , victory to mother ,  mother Lakshmi ,victory to mother

30. Bhagyadha Lakshmi Baramma

Translated by

P.R. Ramachander

Ragha Madhyamavathi
Tala Roopaka

Pallavi

Bhghyada Lakshmi Barama, nammamma nee
Subhagyada Lakshmi Baramma

Oh mother who is goddess Lakshmi of luck, please come,
Oh my mother come, Oh  Lakshmi  of great luck come.

Charanam

1.Hejjaye mele hejjaya nikutha,
Gejje kalugala  dhwaniya thorutha,
SAhjjana sadhu pujaya velege,
Majjigeyolagina  benneyante


2.Kanaka vrushtiya kareyuta bare,
Manakamaneya sidhiya tore,
Oh GoddessDinakara koti  tejhadhi holayuva,
Janaka rayana Kumari vega


4.Attittagalada bhakthara maneyali
Nithya mahothsava nithya sumangala
Sathyava toruva  sadhu sajjanara,
Chithadi holeva puthalli bombe4.Sankhyayillade bhagyavu kottu,
Karikana kaiya thiruvauta bare,
Kunkumankitha  pankaja lochane ,
Venkataramanana birikada rani


5.Sakkara  thuppada kaluve harisi,
Shukra varada poojaya velage,
Akkarayulla Alagiri Rangana
Chokka purandara vittala rani

English Translation

Pallavi

Oh mother who is goddess Lakshmi of luck, please come,
Oh my mother come, Oh  Lakshmi  of great luck come.

Charanam

1.Moving  one feet followed by another,
Showing the sound of anklets,
Come during the worship by good people,
Like the butter coming in the curd.

2.Come fast the daughter of king Janaka,
Come along with the rain of gold,
Fulfill all wishes of the mind,
With the light of crores of Suns.

3.Oh Goddess wearing golden bracelets.
Show in the homes of your great devotees,
Daily festival , daily happenings of good,
In a true manner , Oh Goddess who shows truth
In the hearts  of saints and good people.

4.Come granting uncountable luck,
Come with shaking of your hands,
Oh goddess with lotus eyes and Thilaka of saffron,
Oh Goddess who is the queen of  Venkatramana

5.Come the queen of Purandhara vittala,
Who is the Alagiri Ranga who is interested,
During the time of worship on Friday,
With showering of  mixture of Ghee and Sugar.


                           Mangalam